Informacja o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz o zmianie tej ustawy w zakresie pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych rosyjskim embargiem - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Informacja o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz o zmianie tej ustawy w zakresie pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych rosyjskim embargiem

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) weszła w życie 21 listopada 2013 r.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150) wprowadziła rozwiązania umożliwiające skorzystanie z pomocy określonej w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przedsiębiorcom dotkniętym rosyjskim embargiem.
Rozporządzenia wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zmienionej ustawą  z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:
  • z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 167)
  • z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 168).
 Cel regulacji
Celem ustawy jest umożliwienie przedsiębiorcom, skorzystania ze wsparcia polegającego na finansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części wynagrodzeń (świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy) pracownikom zagrożonym zwolnieniami w sytuacji gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej u tych przedsiębiorców, w  następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów, w szczególności wskutek ogłoszenia rosyjskiego embarga w dniu 6 sierpnia 2014 r., skutkującego wstrzymaniem od tego dnia importu do Federacji Rosyjskiej produktów rolnictwa i ogrodnictwa z państw Unii Europejskiej. Ponadto przedsiębiorcy ci będą mogli  skorzystać z dofinansowania kosztów szkolenia tych pracowników.
Pomoc kierowana do przedsiębiorców na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, oraz na dofinansowanie kosztów szkolenia tych pracowników umożliwi obniżenie kosztów pracy, co powinno wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej firmy  i  utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia.
Wszystkie świadczenia będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a przewidziana pomoc będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
  
Warunki niezbędne do uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy:
Przedsiębiorcy w celu uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy muszą wprowadzić w porozumieniu z pracownikami:
  1. przestój ekonomiczny lub,
  2. obniżony wymiar czasu pracy
  • na warunkach określonych w ustawie.
 Rodzaje świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Powołując się na ustawę z dnia 11 października 2013 r. przedsiębiorcy, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytorium innych krajów, będą mogli wystąpić do marszałka województwa (działającego w jego imieniu dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy) o środki  na:
1)  wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
2)  wypłatę świadczeń na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu  obniżenia wymiaru czasu pracy.
3)  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.
Kwota świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynosi 100% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika.
Dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w przypadku przedsiębiorców dotkniętych rosyjskim embargiem) dofinansowywane są koszty szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznego lub obniżonym wymiaru czasu pracy, w szczególności koszty:
1) należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia;
2) przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach;
3) badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia;
4) obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.
Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.
Ochrona pracowników określona w ustawie
Ustawa przewiduje objęcie ochroną stosunku pracy pracowników:
- w okresie lub w okresach pobierania świadczeń związanych z przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy, a także
- w okresie lub okresach przypadających bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń  nie dłużej niż przez łączny okres 3 miesięcy.
Zakres tej ochrony polega na zakazie wypowiedzenia pracownikowi przez przedsiębiorcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń określonych w ustawie
W latach 2015-2016 na pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu, przeznaczy środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 500 mln zł, z tego – 250 mln zł w roku 2015 oraz 250 mln zł w roku 2016
 
Przedsiębiorcy zainteresowani możliwością skorzystania z pomocy mogą kontaktować się z:
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi,  
Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
Telefon: 42/ 6630 256 lub 6630 265
 
Załączniki
INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (doc, 97 KB)
Tekst jednolity ustawy z dnia 11.10.2013 (pdf, 614 KB)
Rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (pdf, 1036 KB)
Rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (pdf, 938 KB)
Wniosek o przyznanie świadczeń (rtf, 45 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls, 141 KB)
Umowa o wypłatę świadczeń (rtf, 40 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę