Interpretacje i wyjaśnienia - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Interpretacje i wyjaśnienia

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej:...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Materiał stanowi interpretację Instytucji Zarządzającej PO WER Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument ten został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Stanowi on wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Baza personelu Często zadawane pytania (FAQ)

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014. Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER

Ministerstwo Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego opracowało dokument pt. „Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER".   Dokument ten stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Pismo IZ PO WER dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

W załączeniu przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie intepretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kwestii zamówień publicznych w ramach projektów realizowanych...

Szacowanie wartości zamówienia (doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe)

Przedstawiamy stanowisko lnstytucji Zarządzającej POWER dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) w kontekście udzielania zamówienia (poradnictwo...

Uznawanie zaliczek za kwalifikowalne

Przedstawiamy wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące uznawania za kwalifikowalne zaliczek rozliczanych przez beneficjentów w przedkładanych przez nich wnioskach o płatność.   Podrozdział 6.4 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Stanowisko IZ PO WER - łączenie zamówień lidera i partnera oraz wolontariusze jako personel projektu

Przestawiamy stanowisko lnstytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015 r. (dalej:...

Wyświetlanie 1 - 10 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę