Tagi - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Tagi

 • Dodatek aktywizacyjny

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli: jesteś...

 • Zasiłek dla osób bezrobotnych

  Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu , przygotowania zawodowego dorosłych , szkolenia , [url=14133] prac...

 • Świadczenia pieniężne

  Świadczenia pieniężne przyznawane przez powiatowy urząd pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy. W poniższej części znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rodzajów świadczeń oraz warunków ich uzyskania. Dodatkowo, w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego urząd pracy wypłaca stypendium....

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych

  Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych? Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. ...

 • Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

  Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki? Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która: jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i jest osobą bez kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę: ...

 • Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

  Czym jest i kto może skorzystać z finansowania kosztów egzaminów i licencji? Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz...

 • Pożyczka szkoleniowa

  Czym jest pożyczka szkoleniowa i kto może się o nią ubiegać? Pożyczka szkoleniowa jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia osobie bezrobotnej i poszukującej pracy, zwiększająca szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej...

 • Podnoszenie kwalifikacji

  Znajdziesz tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W każdym przypadku wyszczególniono osoby, które mogą z danej formy pomocy skorzystać oraz sposoby starania się taką pomoc.

 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad: dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu (a w przypadku gdy jest to dziecko niepełnosprawne do lat siedmiu) albo osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub...

 • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

  Osoby uprawnione do zwrotu kosztów przejazdu Ze zwrotu kosztów przejazdu będziesz mógł skorzystać, jeżeli: na podstawie skierowania urzędu podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych , staż bądź zostaniesz skierowany na zajęcia z zakresu ...

Wyświetlanie 1 031 - 1 040 z 1 101 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę