Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.2 (1/2016) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Efektywnośc zatrudnieniowa

Źródła danych do pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Badając efektywność zatrudnieniową należy stosować zaktualizowane zapisy „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020". Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega więc monitorowaniu, jednak działalność powinna zostać podjęta w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Formy wsparcia

Jak należy postępować w przypadku szkoleń indywidualnych - wskazanych przez osoby bezrobotne, po których zamierzają one podjąć własną działalność gospodarczą np. osoba bezrobotna deklaruje podjęcie działalności po szkoleniu indywidualnym – „Fryzjer”. Wobec powyższego: kto w tej sytuacji potwierdza zapotrzebowanie rynku oraz akceptuje program szkolenia i zakres efektów kształcenia (dotyczy kryterium dostępu nr 8)?

Zgodnie z brzemieniem kryterium dostępu nr 8 „jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe, to muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy" i spełniać wymogi opisane w punkcie 4.1 „Regulaminu naboru".
Jeśli jednak z IPD wynika, że ścieżka wsparcia dla danego uczestnika zakłada udzielenie mu środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne powinny być dostosowane do potrzeb tego uczestnika,  gdyż celem tego typu wsparcia jest rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie podjęcie zatrudnienia u pracodawcy (tym samym szkolenia nie muszą spełniać wymagań określonych w kryterium dostępu nr 8, ale muszą prowadzić do uzyskania kompetencji, zgodnie z wymaganiami określonymi w kryterium dostępu nr 9).

Czy osoba,która złożyła wniosek na dotację ze środków EFS (PO WER / RPO) i komisja przyznała jej środki na działalność w ramach środków EFS, może następnie zostać skierowana na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,ale ze środków poza projektem tj. Funduszu Pracy?

W przypadku realizacji formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, co do zasady możliwa jest sytuacja, że szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, poprzedzające udzielenie dotacji, będzie finansowane ze źródeł innych niż projekt pozakonkursowy PUP (tj. z Funduszu Pracy).

Każdorazowo należy jednak pamiętać o specyfice danego projektu oraz kwalifikowalności uczestnika projektu.
Rozważając takie rozwiązanie w ramach PO WER trzeba mieć więc na względzie szczegółowe kryterium dostępu nr 1 mówiące o tym, że uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dlatego też jeśli potencjalny uczestnik przed otrzymaniem środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej weźmie udział w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości finansowanych poza projektem z FP, może nie kwalifikować się już do kategorii NEET.

Grupa docelowa

Definicja osób o niskich kwalifikacjach

W przypadku definicji osób o niskich kwalifikacjach, powinni Państwo stosować zapisy Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2017 nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16. Definicja osób o niskich kwalifikacjach jest jedna i oznacza osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Informujemy jednocześnie, że brzmienie kryterium dostępu dotyczącego udziału  osób o niskich kwalifikacjach jest zgodne z zaleceniami IZ PO WER i wynika z wymogu ujednolicenia na poziomie województw brzmienia kryteriów dla I Osi PO WER w Planach Działania na rok 2017.
 

Czy osoba,która złożyła wniosek na dotację ze środków EFS (PO WER / RPO) i komisja przyznała jej środki na działalność w ramach środków EFS, może następnie zostać skierowana na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,ale ze środków poza projektem tj. Funduszu Pracy?

W przypadku realizacji formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, co do zasady możliwa jest sytuacja, że szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, poprzedzające udzielenie dotacji, będzie finansowane ze źródeł innych niż projekt pozakonkursowy PUP (tj. z Funduszu Pracy).

Każdorazowo należy jednak pamiętać o specyfice danego projektu oraz kwalifikowalności uczestnika projektu.
Rozważając takie rozwiązanie w ramach PO WER trzeba mieć więc na względzie szczegółowe kryterium dostępu nr 1 mówiące o tym, że uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dlatego też jeśli potencjalny uczestnik przed otrzymaniem środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej weźmie udział w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości finansowanych poza projektem z FP, może nie kwalifikować się już do kategorii NEET.

Czy osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, dla której ustalony został I lub II profil pomocy, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (wielkość gospodarstwa nie przekracza 2 ha przeliczeniowych) może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER lub RPO WŁ? Czy osoba po otrzymaniu środków i rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna zrezygnować z ubezpieczenia społecznego w KRUS przechodząc na ZUS, czy może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Zgodnie z nowymi „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" z dnia 02 listopada 2016 r.  (Podrozdział 3.3.) w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie skierowane do ww. osób jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Dlatego  osoba, która otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, zachowując ubezpieczenie w KRUS, nie powinna mieć możliwości udziału w projekcie w PO WER/ RPO WŁ. Wynika to z zasady zachowania rozdzielności między programami operacyjnymi, realizowanymi w latach 2014-2020. Nadmieniamy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być udzielane środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej osobom ubezpieczonym w KRUS.
 

Sposób wyliczenia proporcji udziału w projekcie osób o niskich kwalifikacjach

Wyliczając proporcję osób o niskich kwalifikacjach należy wziąć pod uwagę stosunek liczby osób o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29 lat z I i II profilem pomocy do ogółu osób w przedmiotowej grupie wiekowej z I i II profilu pomocy.
Zapisy rozdziału 3.2 „Zasady wypełniania wniosku – Pkt. 3.2 Grupy docelowe" zostały odpowiednio skorygowane w aktualizacji Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. 
Obliczając powyższą proporcję należy wziąć pod uwagę dane statystyczne na koniec drugiego miesiąca  poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie z informacją udzieloną na spotkaniu w dn. 21 grudnia 2016 r., tzn. jeśli wniosek będzie składany w styczniu 2017 r. dane dotyczą stanu na dzień 30.11.2016 r.; jeśli w lutym 2017 r. na dzień 31.12.2016 r.

Pozostałe

Czy jeśli pracodawca w związku z przyznaną refundacją lub bezrobotny w związku z przyznanym dofinansowaniem składa w Urzędzie Pracy oświadczenie, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, ale nie będzie się ubiegał o zwrot VAT i w związku z tym nie będzie zwracał VAT do PUP, to czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wobec faktu zarejestrowania pracodawcy/bezrobotnego w US jako płatnika podatku VAT, PUP jednak winien narzucić obowiązek odliczania podatku VAT i żądać jego zwrotu?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 i § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia PUP w umowie z podmiotem, któremu udzielana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz w umowie z bezrobotnym, któremu przyznano jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej powinien zawrzeć zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług.

Wszelkie inne przypadki należy rozpatrywać indywidualnie, stosując zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy konieczność podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do odzyskania podatku VAT spoczywa tylko na beneficjencie (powiatowym urzędzie pracy), czy w przypadku takich form wsparcia jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy powiatowy urząd pracy powinien nałożyć na przedsiębiorcę (dotacjobiorcę) obowiązek podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zastosowanie ma § 4 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, w którym mowa, że umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.10), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.
W przypadku środków na uruchomienie działalności gospodarczej obowiązują zapisy  § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z nimi umowa o dofinansowanie zawarta z bezrobotnym, któremu udzielona jest ta forma wsparcia, zawiera zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

W nawiązaniu do przekazanej informacji z dn. 06.06.2016r. “ Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych(...)” - czy przy realizacji formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2017r powinien od osoby ubiegającej się o w/w formę wymagać przygotowania biznesplanu, z którego wynikać będzie czy i w jakim okresie działalność będzie przynosiła zysk oraz jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności wraz z propozycją działań zaradczych?

 W przypadku realizacji formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, powinni Państwo przestrzegać zaleceń IZ PO WER z pisma znak: DZF.XI.8632.26.2015.MJK.1 NK:116720/16 z dn. 06.06.2016 r.
Powyższe pismo skierowane zostało do wszystkich powiatowych urzędów pracy i wynika z niego, że rekomendacja nr 1 dotyczy WUP-ów i przygotowywanych przez nie Planów Działań, zaś kolejne sformułowano już jako bezpośrednie zalecenia dla PUP; w tym te dotyczące przygotowania biznesplanu, z którego wynikać będzie, czy i w jakim okresie działalność będzie przynosiła zysk oraz jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności, wraz z propozycją działań zaradczych.

Wskaźniki

Czy w przypadku wszystkich 3 wskaźników horyzontalnych zarówno w PO WER jak i RPO jeżeli podamy wartość docelową 0, czy należy wypełniać wiersz "Źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"? Czy wystarczy wpisać "nie dotyczy"?

 Jeżeli wskaźniki horyzontalne na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie dotyczą założeń projektu to w polach dotyczących wartości docelowych wskaźników należy wpisać „0".
Wówczas pola: „źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz „sposób pomiaru wskaźnika" mogą pozostać nie wypełnione lub można w nich wpisać komentarz „nie dotyczy".
Niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania przedmiotowych wskaźników, tak więc jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpi przyrost danego wskaźnika (np. w projekcie pojawi się wydatek związany z organizacją szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych) fakt ten należy odnotować we wniosku o płatność.
 Przejdź na górę