Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych
Kod: 313301
Liczba odwiedzin: 4452
Synteza: Nadzoruje procesy produkcji jedno- i wieloskładnikowych nawozów mineralnych;
obsługuje i kontroluje aparaty do przeprowadzania reakcji chemicznych i urządzenia do obróbki surowców i produktów;
reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze i dokonuje ich konserwacji.
Zadania zawodowe: obsługa skomputeryzowanego elektronicznego panelu sterowania z centralnej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w poszczególnych zestawach aparatów i urządzeń przetwórczych;
nadzorowanie aparatów i instalacji wieloczłonowych (pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym, podwyższonym lub obniżonym) do otrzymywania nawozów azotowych;
kontrolowanie i regulowanie przepływów surowców gazowych i ciekłych oraz temperatur procesu technologicznego, regulowanie parametrów zatężania roztworów w aparatach destylacyjnych;
nadzorowanie i regulowanie aparatów i urządzeń do mechanicznej i chemicznej przeróbki surowców przy produkcji jedno-, dwu- lub wieloskładnikowych nawozów fosforowych;
kontrolowanie namiarów i dozowania surowców ciekłych i stałych do komór reakcyjnych;
kontrolowanie procesu granulowania produktów i ich końcowej obróbki;
kontrolowanie i regulowanie zaworów, pomp, sprężarek, urządzeń odpylających, przenośników i innych urządzeń pomocniczo-produkcyjnych wchodzących w skład aparatury do otrzymywania określonych nawozów;
pobieranie i zabezpieczanie do kontroli laboratoryjnej próbek produktów, zgodnie z instrukcją;
sporządzanie roboczej dokumentacji z odczytów urządzeń pomiarowych i prowadzenie rejestru produkcji;
sprawdzanie urządzeń w celu wykrycia ewentualnych awarii, w tym szczelności rurociągów.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top