Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

 • Trzecia errata do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na wpłynięcie znacznej liczby pytań dotyczących konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne , Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i...

 • Konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie VIII.3.1

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"; Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości"; Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa...

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś IX

  Informujemy, iż 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1079/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI...

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś VIII

  Informujemy, iż 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1080/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi...

 • Sprostowanie dot. liczby znaków w części III wniosku o dofinansowanie

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (zał. nr 4 do regulaminów) występuje oczywista pomyłka na stronie 20 dotycząca liczby znaków. Zgodnie ze wzorem wniosku o dofinansowanie ustalona liczba znaków w pkt 3.1 i 3.2 wynosi...

 • Nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RCPS w Łodzi (05.10 - 09.10.2015)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.03.02-IP.01-10-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.3 „ Rozwój ekonomii społecznej "; Poddziałania IX.3.2 „Koordynacja ekonomii społecznej" Regionalnego Programu...

 • Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

  22 września 2015 r. zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020....

 • Wersja 1.4 formularza wniosku udostępniona w dniu 25 września 2015 r.

  Poniżej udostępniamy formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w formacie xls oraz xlsx. Do wypełniania formularza zaleca się korzystanie z programu MS Excel. WAŻNE: Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, a wniosek jest kompletny. Należy również upewnić się,...

 • Wyjaśnienia w ramach Poddziałania 9.1.1 (konkurs ...002/15) dotyczące PAI

  Wsparcie realizowane w ramach PAI musi odbywać się zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta definiuje III profil pomocy oraz instrumenty i usługi przypisane do tego profilu. Nie ma więc możliwości, by w ramach PAI oferować dodatkowe instrumenty i usługi rynku pracy nieprzypisane w ustawie...

 • Warsztaty dla przedstawicieli OPS i PCPR - 19 i 20 października

  Informujemy, iż w dniach 19 i 20 października 2015 r ., WUP w Łodzi organizuje jednodniowe warsztaty dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w związku z prowadzonym naborem wniosków w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 dedykowanego tym podmiotom. Z uwagi na...

Wyświetlanie 931 - 940 z 1 016 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę