Często zadawane pytanie - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020)

Powrót

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu przedmiotowego konkursu "W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...)". Zaktualizowana treść Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy wskazuje, iż "W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (...)". Czy we wniosku o dofinansowanie składanym w odpowiedzi na konkurs możliwe jest przewidzenie stypendium stażowego w wysokości 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę?

 Przejdź na górę