Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Beneficjentom realizującym wsparcie w postaci usług szkoleniowo-doradczych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, przysługuje pula środków na realizację tych usług o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu. W zakres tej formy wsparcia mogą wchodzić szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia i pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Maksymalne łączne koszty realizacji dla tej formy wsparcia w całym projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2 000,00 zł. Czy do pow. limitu wlicza się kwotę stypendium szkoleniowego wypłacanego uczestnikom szkolen, oraz czy do pow. limitu wlicza się zwrot kosztów dojazdu UP na szkolenia z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa i/lub szkolenia/doradztwo w zakresie opracowania biznesplanów?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę