Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem, wydatki poniesione w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych, a wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 15% dofinansowania unijnego w ramach projektu. Przy czym: zgodnie z informacją o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w okresie do 31 grudnia 2021 r. przedmiotowe limity nie obowiązują. Czy zatem koszt remontu (cross-financing), który poniesiony zostanie w I kw. 2022 r. może przekroczyć limit 15%? Czy podana data 31.12.2021 r. dotyczy złożonych wniosków czy zrealizowanych wydatków?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę