Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

"Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL." Czy jeżeli wnioskodawca zastosowałby w projekcie rozwiązanie innowacyjne - narzędzie służące do badania predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych (a grupą docelową będa właśnie osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym - bezrobotne, pozostające bez pracy) wykorzystane przez doradcę zawodowego w celu określenia zasobów, potencjału, predyspozycji UP zgodnie z kryterium dostępu (@doradca - elektroniczna aplikacja on-line - narzędzie dostępne na stronie projektów zwalidowanych www.kiw-pokl.org.pl), czy takie kryterium w rozumieniu Państwa można uznać za spełnione?

 Przejdź na górę