Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

W katalogu kryteriów premiujących znajduje się kryterium dot. współpracy z OPS, zgodnie z którym „podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej podpisują z OPS umowę/porozumienie/partnerstwo w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników projektów, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej”. W uzasadnieniu kryterium nie ma jednak informacji dot. momentu nawiązania ww. współpracy.W związku z powyższym w jakiej sytuacji zostaną przyznane punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na dzień złożenia wniosku, czy wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na etapie realizacji projektu?

 Przejdź na górę