Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W ramach jednego z kryteriów oceniane będzie czy projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla gminy/gmin wchodzącej/wchodzących w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny i pozytywnie zweryfikowanego/zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/programów rewitalizacji. Wynikanie projektu z programu/programów rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie/programach rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. Projekt rewitalizacyjny służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę