Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

W dokumencie Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 jest zapis dotyczący Uczestników będącymi czynnymi płatnikami podatku VAT : „Uczestnicy projektu, który otrzymali wsparcie finansowe oraz są czynnymi podatnikami VAT i podatek ten odliczyli lub odzyskali w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązaniu do jego zwrotu do realizatora projektu. Mając powyższe na względzie należy zweryfikować i na bieżąco monitorować kwestię odzyskiwania podatku VAT przez uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą, pozyskując od nich informację lub oświadczenie, czy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej uczestnik dokonał odliczenia lub ubiegał się o zwrot podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy sfinansowane ze wsparcia finansowego.” Nie jest określone w jakiej formie powinny być ww. środki zwracane. Na podstawie jakich zapisów prawnych i dokumentów. Zwrot podatku nadpłaconego odbywa się w terminie 60 dni. Co w wypadku jeśli taka nadpłata wystąpi w ostatni miesiąc wymaganego 12 miesięcznego okresu prowadzonej działalności - zwrot nastąpi po 60 dniach - już po zakończeniu udziału w projekcie. Co w przypadku jeśli nastąpi nadpłata VAT-u ale Uczestnik poprosi Urząd Skarbowy o zaliczenie go w poczet przyszłych należności podatku VAT?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę