Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

4 kryterium premiujące: Projekt zakłada aktywizację zawodową w obszarze srebrnej gospodarki lub w obszarze specjalizacji regionalnych. Czy spełnienie przedmiotowego kryterium nastąpi w przypadku założenia we wniosku o dofinansowanie możliwości realizacji np. szkoleń, staży w obszarze srebrnej gospodarki lub w obszarze specjalizacji regionalnych bez deklarowanie konkretnej liczby osób objętych wsparciem tego typu (tzn. wnioskodawca nie wskaże liczby osób biorących udział w szkoleniach/stażach w tych obszarach, lecz założy wyłącznie możliwość ich realizacji w przypadku wynikania takiej potrzeby z IPD)?

 Przejdź na górę