Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Zgodnie z kryterium dostępu - projekt musi zakładać wsparcie wyłącznie osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 (zał. 11). Czy we wniosku jako obszar realizacji projektu (pkt. 1.8 wniosku) należy wskazać całe woj. łódzkie, a w opisie wskazać, iż grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące obszar z zał. nr 11, czy też należy wskazać jako obszar realizacji projektu wyłącznie gminy wskazane w zał. nr 11?

 Przejdź na górę