Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018)

Powrót

Czy przy wyborze partnera przez JST powinien być stosowany tryb wyboru wskazany w art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 ?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę