Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy jeżeli przygotowywany projekt obejmuje wsparciem jedynie osoby starsze, niesamodzielne i ze względu na charakter grupy docelowej, wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu" nie dotyczy przygotowywanego przez nas projektu to czy trzeba go ujmować we wniosku?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę