CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych”, projekt musi zakładać świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Czy kryterium będzie spełnione w przypadku: 1. Utworzenia Klubu Seniora/Dziennego Domu Pomocy 2. Realizacji zajęć dla seniorów poprawiających sprawność 3. Realizacji poradnictwa specjalistycznego dla seniorów z Klubu/Dziennego Domu 4. Teleopieka Czy każdy uczestnik projektu musi być objęty minimum trzema formami wsparcia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę