Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Środowiskowych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018)

Powrót

Czy wkładem własnym mogą być tylko wydatki ponoszone na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę