Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Powrót

Czy jeżeli w ramach usług społecznych projekt skupi się na usługach wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej” (3 usługi) to czy zostanie spełnione kryterium dostępu nr 3?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę