Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Odnośnie szczegółowego kryterium dostępu nr 8 „Osoby młode”, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom, o których mowa w Rozdziale 4.7 pkt. 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 t.j. osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czy do powyższej grupy (osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające pieczę zastępczą) powyższy zapis regulaminu nie stosuje się (czyli osoby te mogą stanowić nawet 100% grupy docelowej)?

 Przejdź na górę