Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Powrót

Czy w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Regulamin konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 będzie się nadal opierać na Wytycznych z 24 października 2016r., czy na nowej wersji ? Ponadto wg załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych staże mogą trwać do 12 miesięcy , natomiast wg aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 staże mogą trwać nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych.

 Przejdź na górę