Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zakłada, że 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami Wnioskodawca ma obowiązek ujmowania we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników: "Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" oraz "Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"?

 Przejdź na górę