Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Pozostałe

Czy jeśli OPS zawierając partnerstwo z Centrum Integracji Społecznej i kierując bezpośrednio na zajęcia CIS klientów OPS może uwzględnić do realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej na etapie trwania projektu doradcę zawodowego zatrudnionego w OPS ale bezpośrednio w KIS (dodatek specjalny 40%)?

W sytuacji, gdy KIS, będący w strukturach OPS, nie bierze udziału w realizacji projektu, nie ma żadnej prawnej możliwości wynagrodzenia w projekcie doradcy zawodowego, zatrudnionego bezpośrednio w KIS. Nie może on otrzymać dodatku do wynagrodzenia, ponieważ KIS nie bierze udziału w realizacji projektu. Jednocześnie nie ma także możliwości zatrudnienia doradcy do projektu przez partnera projektu (CIS) na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, gdyż doradca zawodowy jest pracownikiem lidera. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personel projektu pracowników partnera przez beneficjenta i odwrotnie.

Co w sytuacji gdy nie zgłosi się w konkursie żaden partner do realizacji aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata b2014-2020 nie jest możliwa samodzielna realizacja instrumentów aktywizacji zawodowej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Aby realizować aktywizację zawodową niezbędne jest zawiązanie partnerstwa. Partnerem mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i podmioty spoza tego sektora. W celu umożliwienia realizacji powyższych instrumentów proponuje się zawarcie porozumienia/partnerstwa z PUP lub partnerstwa z innym podmiotem będącym jednostką organizacyjną JST, np. CIS, KIS, WTZ, itp.

Czy WTZ jako partner może zlecić aktywizację zawodową firmie zewnętrznej?

Tak. Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) jako partner może zlecić aktywizację zawodową firmie zewnętrznej.

Czy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( art. 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) mogą stanowić wkład własny w ww. konkursie?

Nie. Wkładem własnym w projekcie realizowanym w ramach konkursu nie mogą być świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, gdyż nie to jest przedmiotem konkursu.

Co może być wkładem własnym w postaci finansowej w przypadku PCPR w ramach konkursu?

W ramach konkursu  jako wkład własny można zakwalifikować m.in.

  • świadczenia wymieniane w ramach Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) - dot. świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus oraz Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz. 114);
  • świadczenia wymienione w art. 37 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332 z póź zm.);
  • środki  związane z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami tj. koszty działalności WTZ (w przypadku, gdy aktywizowani są uczestnicy WTZ), środki przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;
  • wynagrodzenia kadry PCPR-u realizującej projekt.

O możliwości uznania określonych środków za wkład własny decyduje m.in. cel i zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu, grupa docelowa, na rzecz której realizowane jest wsparcie oraz powiązanie środków wykazywanych w ramach wkładu własnego z organizowanym wsparciem.

Czy MOPS, który posiada w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej może realizować projekt partnerski z Centrum Integracji Społecznej? Klub będzie odpowiadał za reintegrację społeczną uczestnika, natomiast Centrum za reintegrację zawodową.

Tak, MOPS, który posiada w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej może realizować projekt partnerski z Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego partner wiodący MOPS będzie odpowiedzialny za reintegrację społeczną (realizowaną w ramach Klubu Integracji Społecznej), natomiast CIS będzie odpowiedzialny za reintegrację zawodową. Należy pamiętać, że w przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie, czy spełnione zostały wymogi dotyczące partnerstwa, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. :
  • utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych następuje z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Czy wkład własny do projektu może być wniesiony poprzez podmiot zewnętrzny (NGO będący zleceniobiorcą zadania)?

Tak, wkład własny do projektu może być wniesiony przez NGO będący zleceniobiorcą zadania w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie wydatki w ramach zadania zleconego muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami księgowymi wraz z dowodami wskazującymi ich zapłatę.
 Przejdź na górę