Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem konkursu, do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, konieczna jest decyzja wojewody o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji wojewody odpowiednio do zakresu projektu o przyznaniu statusu centrum integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej lub informacja o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez wojewodę). Wojewoda wydaje decyzje dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu, które to są możliwe do uzyskania po akceptacji przez nich pomieszczeń, czego nie jesteśmy w stanie zapewnić bez zaadaptowania pomieszczeń w celu utworzenia ZAZu, a na to planujemy pozyskać środki w ramach projektu. W związku z powyższym uzyskanie rzeczonej decyzji będzie możliwe dopiero w trakcie realizacji projektu. Jaka jest zatem procedura w przypadku instytucji dopiero starających się o utworzenie ZAZu?

 Przejdź na górę