Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy wkładem własnym w ramach konkursu może być wsparcie finansowe udzielane osobom na zasadach obowiązujących w ustawie o pomocy społecznej, np. zasiłki celowe ponieważ w Regulaminie konkursu wymieniono tylko świadczenia wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę