Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy wartość wkladu publicznego (środków publicznych) o których mowa w Regulaminie do konkursu w rozdziale 4.4 Uproszczone metody rozliczania wydatków, która nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 euro uprawaniająca do stosowania kwot ryczałtowych rozumiana jest jako wartość wkładu własnego do projektu, czy wartość dofinansowania plus wkład własny?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę