Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej może w ramach projektu zostać zatrudniony na umowę zlecenia na stanowisko pracownika socjalnego, czy musi być to uregulowane dodatkiem specjalnym w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków? Czy osoba może pełnić tylko jedną rolę w projekcie czy może być zarówno pedagogiem i koordynatorem projektu i wtedy wynagrodzenie za obowiązki pedagoga rozliczane są w ramach kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie koordynatora w ramach kosztów pośrednich?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę