Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Regulaminie konkursu, każdy UP obligatoryjnie musi zostać objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie staży, praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia (szczegółowe kryterium dostępu nr 6). Czy powyższe kryterium zostanie spełnione, jeśli wszyscy UP zostaną objęci stażami zawodowymi?

 Przejdź na górę