Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

W projekcie planowane jest objęcie wsparciem 100% osób pochodzących z obszarów wiejskich (kryterium premiujące nr 5). W formularzu wniosku (punkt 1.8) jest zbyt mało pól, aby wykazać wszystkie powiaty i gminy, z których będą pochodzić UP. W jaki sposób należy zatem we wniosku wskazać obszar realizacji projektu? Czy wystarczające będzie wybranie w punkcie 1.8 jako obszaru realizacji projektu województwa łódzkiego, ukrycie wszystkich wierszy powiat/gmina oraz zamieszczenie stosownej informacji odnośnie pochodzenia UP z obszarów wiejskich w punkcie 3.2 – Grupy docelowe?

 Przejdź na górę