Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Według Regulaminu konkursu „aby spełnić kryterium dostępu nr 8 wnioskodawca (…) powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej tj. powinien wykazać we wniosku, że w okresie ostatnich dziesięciu lat wnioskodawca zrealizował co najmniej dwa projekty w ww. obszarze”. Czy w/w doświadczenie powinno dotyczyć wyłącznie projektów realizowanych w przedmiotowym obszarze na terenie województwa łódzkiego, czy też liczy się samo doświadczenie, bez względu na obszar (wnioskodawca posiada doświadczenie w przedmiocie konkursu, lecz projekty, w ramach których to doświadczenie zdobywał realizował na terytorium innych województw).

 Przejdź na górę