Konkurs - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.3

 Przejdź na górę