Konkurs - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17

 Przejdź na górę