Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

II Errata do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z aktualizacją przez IZ PO WER Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER 2014-2020 (wersja 1.2 z 23 marca 2015 r.), w tym rezygnacją z wymogu określania wskaźników rezultatu bezpośredniego na...

Errata do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015

W związku z pomyłką w numerze naboru w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2015 z 13 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:   Miejsce w dokumencie Jest Powinno być Strona tytułowa oraz pkt 3.3.3 i 3.3.4 na str. 12 POWR.01.02.01-IP.17-10-001/15 ...

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (27.03 - 17.04.2015)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1  „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu...

Ekspertyza - Działania na rzecz osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą dotyczącą działań na rzecz osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowaną na zlecenie WUP w Łodzi w ramach przygotowań do wdrażania Gwarancji dla młodzieży w PO WER. ...

Ekspertyza - Działania na rzecz osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez zatrudnienia rekomendowane w województwie łódzkim

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą dotyczącą działań na rzecz osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez zatrudnienia, opracowaną na zlecenie WUP w Łodzi w ramach przygotowań do wdrażania Gwarancji dla młodzieży w PO WER. Załączniki ...

Ocena skuteczności wsparcia osób młodych w ramach PO KL

Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena skuteczności wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-30 lat w projektach realizowanych w ramach VI i VII Priorytetu PO KL" .  Z uwagi na zakres wieku badanej grupy, lekturę polecamy instytucjom zainteresowanym...

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER już dostępny

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP zatwierdzone

Informujemy, iż 30 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów...

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją przyszłych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.FunduszeEuropejskie.gov.pl , oraz serwisy krajowych...

Wyświetlanie 261 - 270 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę