Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie 1.2.2 (1/2015) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Nagłówek

Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie 1.2.2 (1/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy w przypadku kryterium efektywności zatrudnieniowej określone są wymogi dotyczące minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę?

W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu, przy czym nie określono wymogów co do wartości umowy (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę powinno być zgodne z przepisami prawa krajowego w tym zakresie).

W którym momencie uczestnik kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia go formą wsparcia w postaci tzw. zatrudnienia wspomaganego i kiedy należy rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej?

W przypadku zatrudnienia wspomaganego osoba niepełnosprawna kończy udział w projekcie w momencie zakończenia finansowania ze środków EFS wszystkich działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osoby niepełnosprawnej (np. zakończenie finansowania wsparcia trenera pracy i psychologa) i dopiero wtedy należy rozpocząć monitorowanie kryterium efektywnościzatrudnieniowej.

Czy podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych poza projektem (ze środków innych niż EFS, np. Fundusz Pracy) wpływa jednocześnie na spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, czy też pozwoli tylko na osiągnięcie przez taką osobę rezultatu bezpośredniego dotyczącego liczby osób pracujących po opuszczeniu programu?

Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (bez względu na źródło finansowania) nie może być traktowane jako podjęcie pracy w rozumieniu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej (nie są spełnione bowiem warunki określone w PO WER). Natomiast w przypadku rezultatu bezpośredniego, z interpretacji Komisji Europejskiej w tym zakresie wynika, że podjęcie pracy następuje w jakiejkolwiek formie (nie ma wymogu dot. formy umowy – jest jedynie warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych). Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego jest zatem uznawane za podjęcie pracy w rozumieniu monitorowania rezultatów bezpośrednich.

Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego dot. liczby osób, które podjęły pracę po opuszczeniu programu a efektywnością zatrudnieniową?

Kryterium efektywności zatrudnieniowej nie należy łączyć ze wskaźnikami rezultatu bezpośredniego oraz rezultatu długoterminowego dot. odpowiednio liczby osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) oraz liczby osób pracujących sześć miesięcy po zakończeniu udziału w programie.
Z punktu widzenia beneficjenta najważniejsze jest osiągnięcie minimalnej wartości kryterium efektywności zatrudnieniowej, z uwagi na fakt, iż skutkiem nieosiągnięcia kryterium jest zastosowanie reguły proporcjonalności. Beneficjent zobowiązany jest również do wprowadzania danych uczestników do systemu teleinformatycznego i tym samym monitorowania
m.in. wskaźników rezultatu bezpośredniego. Należy przy tym podkreślić, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego mierzone są w krótszym okresie (do 4 tygodni po opuszczeniu projektu) niż kryterium efektywności zatrudnieniowej (do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie).
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie kryterium oceniane jest wyłącznie w odniesieniu do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały dotacje/pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowy opis warunków związanych ze spełnieniem kryterium określać będą Wytyczne MliR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-­2020.
 
W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu.
 
Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, warunkiem uwzględnienia osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek: (1) umowa jest zawarta na minimum 3 miesiące i (2) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Przy samozatrudnieniu warunkiem jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Dokumentem potwierdzającym fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej
jest np. dowód opłacenia należnych składek ZUS lub zaświadczenie wydane przez upoważniony
organ (np. ZUS, US, urząd miasta lub gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt
założenia działalności gospodarczej jest niewystarczające. Przyjęto, że w celu obliczenia minimalnego okresu trzech miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS.
 
Natomiast wskaźniki rezultatu bezpośredniego informują o liczbie uczestników, którzy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu projektu znaleźli pracę i obliczane są na podstawie informacji pozyskanych przez beneficjenta od uczestników po opuszczeniu projektu.
Z kolei wskaźniki rezultatu długoterminowego pokazują liczbę uczestników, którzy znaleźli pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia – będą one monitorowane głównie za pomocą badań ewaluacyjnych.
Powyższe wskaźniki rezultatu to wskaźniki wspólne (common indicators), do których monitorowania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie realizujące programy współfinansowane z EFS.
 
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, pracującym jest osoba w wieku 15 lat i więcej, wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne. Pracującym jest również osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność, która chwilowo nie pracuje ze względu np. na chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 
 
Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego a kryterium efektywności zatrudnieniowej:
 
Kategoria Kryterium efektywności zatrudnieniowej Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Podstawa prawna PO WER;
Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013 oraz wytyczne KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS
Okres monitorowania do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 4 tygodnie po opuszczeniu projektu
Wymagany okres zatrudnienia w przypadku nawiązania stosunku pracy – co najmniej na 3 miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu;
w przypadku umów cywilno­prawnych –  minimum na 3 miesiące oraz o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia;
w przypadku samozatrudnienia - prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia wykonywania działalności
nie określono
Forma zatrudnienia stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie nie określono (każda forma przewidująca wynagrodzenie i ubezpieczenie danej osoby)
Czy osoby, które w ramach projektu EFS otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej należy wykazywać jako pracujące? nie, osoby te nie są uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej (zarówno w liczbie osób, które podjęły pracę, jak i zakończyły udział w projekcie) – wsparcie dla nich jest wyłączone z rygoru zapewnienia efektywności zatrudnieniowej tak, wskaźniki rezultatu bezpośredniego należy mierzyć wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu
Konsekwencje
nieosiągnięcia
miernika
reguła proporcjonalności niewykonanie celu określonego w Programie;
reguła proporcjonalności – jeśli wskaźnik określono we wniosku o dofinansowanie
 

Formy wsparcia

Czy wyposażenie w ramach samozatrudnienia tj. wyposażenie w pakiet niezbędnych narzędzi koniecznych do właściwego działania jest wydatkiem kwalifikowanym?

Finansowanie wsparcia w postaci instrumentów i usług rynku pracy nr 6 tj. instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe nie jest realizowane w ramach konkursu. Natomiast forma wsparcia w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Zatem wydatek w postaci  „wyposażenia samozatrudniającego się uczestnika projektu w pakiet niezbędnych narzędzi koniecznych do właściwego działania" nie może zostać uznany za kwalifikowalny w ramach konkursu.

Czy stypendium stażowe stanowi pomoc de minimis dla pracodawcy, u którego organizowany będzie staż?

W katalogu dotyczącym przeznaczenia pomocy de minimis ujętym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 wymieniono m.in. subsydiowanie zatrudnienia pracowników, natomiast stażysta nie jest uznawany za pracownika. Staż jest formą nabywania umiejętności praktycznych, przygotowujących do pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy stażysty, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W związku z powyższym wypłata stypendium stażowego nie będzie stanowić pomocy de minimis dla pracodawcy, u którego organizowany będzie staż.

Jaka jest maksymalna liczba stażystów przypadających na jednego opiekuna stażu?

Zgodnie z zapisami Sekcji 3.5.2, pkt 1 lit. c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zapisami załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów.

Jaka jest wysokość stypendium stażowego?

Zgodnie z zapisami sekcji 3.5.2, pkt. 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz  Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

Jaki jest minimalny okres trwania stażu i ile wynosi maksymalny czas pracy stażysty w ciągu tygodnia?

Zgodnie z zapisem pkt. 1.4.2 Regulaminu konkursu realizacja staży powinna być zgodna z załącznikami: nr 11 i nr 12, jak również z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. W przypadku rozbieżności w treści wskazanych dokumentów (np. w zakresie okresu trwania staży), beneficjentów zobowiązują przede wszystkim zapisy ww. wytycznych. W związku z powyższym, minimalny czas trwania stażu/praktyki wynosi 3 miesiące.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 11 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" do Regulaminu konkursu czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Miesięczny wymiar stażu/praktyki powinien być liczony proporcjonalnie do liczby dni uczestnictwa danej osoby w tej formie wsparcia.

Czy w ramach „Instrumentów i usług rynku pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych...”, możliwe jest finansowanie innych form wsparcia niż wymienione w Regulaminie, np. spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pracodawców, dotyczących zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych?

W ramach instrumentu zakładającego niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia można założyć m.in.  finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zatrudnienie wspomagane opisane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ponadto w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Podrozdział 5.2, pkt. 7 wskazano katalog kosztów wynikających z mechanizmu racjonalnych usprawnień, opisanego w ww. Wytycznych. Natomiast takie formy wsparcia jak np. spotkania informacyjno-edukacyjne dla pracodawców dotyczące zasad zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w zależności od ich celu, można zakwalifikować jako element pośrednictwa pracy, jeśli ich celem będzie znalezienie zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami lub wydatki w ramach kosztów pośrednich, jeśli dotyczyć będą działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 

Jak należy rozumieć kryterium dostępu nr 7 odnoszące się do obowiązku łączenia szkoleń ze stażami, praktykami itp.?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 wsparcie o charakterze szkoleniowym, obejmujące nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji (o ile występuje w projekcie), ma mieć miejsce w ramach zatrudnienia subsydiowanego/ praktyki zawodowej/ stażu/ wolontariatu u konkretnego pracodawcy lub zostać dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie.
Oznacza towszyscy uczestnicy, którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń, muszą mieć możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zakładzie pracy.
W przypadku dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb pracodawców oferujących zatrudnienie uczestników projektu, wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie projektu może wskazać branżę, na potrzeby, której realizowane będą szkolenia w projekcie (szczególnie jeśli planuje spełnić kryterium premiujące nr 2), ale nie ma obowiązku podawania nazwy potencjalnego pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia uczestników szkoleń. Istotne jest natomiast zadeklarowanie we wniosku zatrudnienia uczestników projektu w wyniku realizacji szkolenia.

Czy w ramach projektów konkursowych można stosować bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia (...)?

Tak. W projektach planowanych do realizacji w ramach konkursu można stosować bony stażowe, bony szkoleniowe czy bony zatrudnieniowe, które realizowane powinny być na zasadach określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy szkolenia i staże mogą się ze sobą wzajemnie przeplatać tak, aby uczestnicy mogli od razu wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce?

Wnioskodawca decyduje o sposobie zaplanowania działań w swoim projekcie oraz przyjętym harmonogramie realizacji poszczególnych form wsparcia, w związku z powyższym zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności np. poprzez staż, może być elementem następującym po etapie szkolenia lub realizowanym równolegle ze szkoleniem.

Czy planując fakultatywne formy wsparcia należy wybrać wszystkie opcje działań w ramach wybranego instrumentu i usługi rynku pracy?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wsparcie realizowane w projekcie powinno opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazano jako obligatoryjne trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Wnioskodawca musi zastosować obligatoryjnie dwa elementy wymienione w pkt. 1 Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (np. przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestnika oraz zastosować poradnictwo zawodowe), natomiast w odniesieniu do form fakultatywnych należy zastosować co najmniej jeden element z punktów od 2-5 (np. szkolenie, kontynuacja nauki, staż), w ten sposób uczestnikowi zostaną udzielone co najmniej trzy wymagane formy wsparcia. Nie ma obowiązku stosowania wszystkich form wsparcia wymienionych w poszczególnych punktach od 2-5.

Czy beneficjent będący instytucją szkoleniową może przeprowadzić egzamin na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów (o ile nie ma wymogu np. egzaminu państwowego i czy w przypadku jego zdania będzie to traktowane jako walidacja przyswojonej wiedzy i nabycie kwalifikacji?

Przez kwalifikacje należy rozumieć taki rodzaj podniesienia umiejętności, który wynika z zewnętrznych regulacji. Przykładowo nabycie prawa jazdy określonej kategorii jest traktowane jako podniesienie kwalifikacji ponieważ jest to standard wynikający z przepisów prawa. Jeżeli natomiast podniesienie umiejętności nie ma takiego charakteru, to mamy do czynienia z nabyciem kompetencji. Beneficjent może przeprowadzić egzamin, jednak we wniosku powinien również opisać efekt uczenia się jaki zamierzają osiągnąć. Egzamin powinien mieć na celu zbadanie, czy poziom nabytych umiejętności odpowiada założonym we wniosku efektom uczenia się. Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - patrz: materiał.

Czy przy szkoleniach zawodowych obligatoryjnym jest 25 godz. szkolenia na tydzień?

Wsparcie powinno być realizowano zgodnie ze Standardem w zakresie stawek dla towarów i usług stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, gdzie wskazano, że szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej, prowadzonej w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Czy w ramach zadania „Poradnictwo zawodowe (..)" można uwzględnić szkolenia rozwijające kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy np. motywowanie do aktywności; komunikacja interpersonalna; zarządzanie w czasie itp.?

Koszt przeprowadzenia szkoleń miękkich jest wydatkiem kwalifikowalnym. Jednakże  potrzeba udzielenia ww. formy wsparcia powinna być we wniosku odpowiednio uzasadniona. Wnioskodawca powinien wykazać, iż nabycie danych kompetencji jest konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. Należy pamiętać, że świadczone wsparcie musi mieć charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu. W celu zapewnienia efektywności wsparcia nabycie kompetencji musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
Szkolenia miękkie nie mogą być realizowane w ramach poradnictwa zawodowego. Powyższa forma wsparcia dopuszczalna jest w ramach „nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia".

Czy pośrednictwo pracy dla uczestników projektu może świadczyć osoba która będzie zatrudniona w ramach projektu przez beneficjenta nie będącego uprawnionym do doświadczenia usługi pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy może być realizowane jedynie przez podmioty, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia pośrednictwa pracy są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy nie wymaga wpisu do rejestru m.in. w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy, centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym a także przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.

Nie wymaga również wpisu do rejestru gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkoleń polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Mając na uwadze zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli beneficjent nie jest instytucją wymienioną w ww. ustawie, uprawnioną do świadczenia usługi pośrednictwa pracy, to osoba, która będzie zatrudniona w ramach projektu nie może świadczyć pośrednictwa pracy dla uczestników.

Czy szkolenia: Specjalista ds. kadr i płac, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, można uznać za szkolenia zawodowe?

Szkolenia w ramach projektu dofinansowanego z EFS powinny być realizowane zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W ww. dokumentach nie zdefiniowano pojęcia „szkolenia zawodowego". W związku z powyższym należy pamiętać, że każde szkolenie zrealizowane w ramach PO WER musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Samo wydanie zaświadczenia lub certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby uczestnik uzyskał kwalifikacje, to czego się nauczył, musi zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję.

W związku z powyższym, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.:
 1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować grupy docelowe do objęcia wsparciem oraz wybrać obszar interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (np. szkolenia czy staże);
 2. Etap II – Wzorzec – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
 3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
 4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Czy uczestnik projektu może odbywać staż / praktykę poza miejscem zamieszkania i czy w takim przypadku koszt zakwaterowania będzie kosztem kwalifikowalnym?

Dopuszcza się możliwość odbycia przez uczestnika projektu stażu/praktyki poza miejscem jego zamieszkania. 
W uzasadnionych przypadkach można zaplanować koszt zakwaterowania uczestników stażu. Mając jednak na względzie racjonalność kosztów realizowanego przedsięwzięcia, należy rozważyć czy nie wystarczające i bardziej racjonalne będzie refundowanie kosztów przejazdu uczestnika projektu (zamiast kosztów zakwaterowania) związanych z odbywanym stażem. Przypominamy również, że w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych oraz w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2015 założono, że: „koszty związane z odbywaniem stażu, tj. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty" mogą być refundowane w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na stażystę. Do kosztów tych należy wliczać również ewentualne koszty zakwaterowania.

Co oznacza stwierdzenie "wysokiej jakości szkolenia" ?

Przez "wysokiej jakości szkolenie" należy rozumieć takie szkolenie, w wyniku którego nastąpi nabycie:
 • kwalifikacji potwierdzonych zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów, albo
 • kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem i odpowiednio zweryfikowanych.
Weryfikacja nabycia kompetencji jest procesem złożonym. Polega on tym, że beneficjent (we wniosku o dofinansowanie) powinien określić efekt uczenia się, który mają osiągnąć uczestnicy projektu, a następnie przeprowadzić weryfikację efektów na podstawie opracowanych kryteriów. Weryfikacja może mieć różną formę: np. egzaminu, opinii. 

Czy każde szkolenie musi się kończyć egzaminem państwowym?

Zgodnie z pkt 6 podrozdziału 3.5.1 każde nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji powinno być zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Przy czym nabycie kwalifikacji od nabycia kompetencji różni się tym, że nabycie kwalifikacji ma charakter formalny wynikający z obowiązujących przepisów. Np. w przypadku kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego będzie to odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym uprawniające do wykonywania pracy operatora wózka na terenie całego kraju (a nie tylko na terenie danego zakładu pracy).

Czy według załącznika nr 11 do regulaminu konkursu szkolenie "magazynier" zawiera moduł kierowcy wózków jezdniowych czy jedynie opiera się na tematyce związanej z gospodarką magazynową?

W zakresie szkolenia "magazynier" należy rozumieć szkolenie obejmujące zagadnienia związane z gospodarką magazynową. Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych jest opisane w osobnym punkcie standardu opisanego w zał. nr 11 do regulaminu konkursu. Istnieje możliwość realizacji szkoleń łączonych typu magazynier + kierowca wózka jezdniowego. 

Czy kryterium dostępu nr 7 dotyczy wszystkich uczestników projektu? Czy objęcie tylko części uczestników szkoleniem dostosowanym do potrzeb konkretnego pracodawcy skutkuje spełnieniem kryterium?

Kryterium nr 7 odnosi się do wszystkich uczestników projektu tj. każdy uczestnik projektu objęty wsparciem o charakterze szkoleniowym musi być również objęty instrumentem pozwalającym wykorzystać w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę w ramach zatrudnienia subsydiowanego, praktyk zawodowych, stażu lub wolontariatu.Zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności może być realizowane:
 • w ramach projektu – wówczas może być elementem następującym po etapie szkolenia lub realizowanym równolegle (taka sytuacja ma miejsce gdy np. osoba skierowana na staż, zostanie w trakcie stażu, objęta szkoleniem dostosowującym jej kwalifikacje do wykonywania pracy na danym stanowisku) lub
 • poza projektem – wówczas szkolenie realizowane w ramach projektu musi być dostosowane do potrzeb pracodawcy oferującego zatrudnienie danej osoby po zakończeniu udziału w projekcie (gwarancja zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie).

Czy usługa terapeuty może być formą wsparcia w ramach konkursu dla Poddziałania 1.2.2?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu usługa terapeuty nie wpisuje się w żaden z kwalifikowalnych typów operacji. Dla tego naboru, forma indywidualnego opiekuna / asystenta występuje jedynie w przypadku wsparcia udzielanego osobom młodym z niepełnosprawnościami. Ponadto obligatoryjną formą wsparcia są instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. W ich ramach można przewidzieć poradnictwo zawodowe tj. opiekę doradcy zawodowego pomagającego uczestnikom np. w oparcowaniu ścieżki wsparcia, monitorującego jej przebieg czy współpracującego np. z opiekunem stażu.

Ostateczna jednak decyzja o zasadności takiego wydatku będzie mogła być podjęta na podstawie całościowego opisu przedsięwzięcia i w oparciu o wskazane problemy i potrzeby grupy docelowej, do której adresowany jest projekt.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, interwencje w ramach celu tematycznego 8 (Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników), do którego przypisane jest Poddziałanie 1.2.2 PO WER, mają przede wszystkim wspierać przechodzenie od bezrobocia do zatrudnienia. Realizowane tu wsparcie, ukierunkowane na poprawę sytuacji osób, które wymagają aktywizacji zawodowej pozwalającej wejść na rynek pracy, ma charakter komplementarny do wsparcia w ramach celu tematycznego 9 (Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją) kierowanego do osób, których ścieżka integracji z rynkiem pracy jest dłuższa i wymaga podjęcia szeregu działań z zakresu integracji społecznej. I właśnie w ramach interwencji z celu tematycznego 9, z uwagi na charakter grupy docelowej, szczególnie zasadne wydaje się uwzględnienie usług terapeuty. Cel tematyczny 9 realizują m.in. Działania w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WŁ na lata 2014-2020.

Grupy docelowe

Czy obligatoryjne jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych?

W Regulaminie konkursu nie wprowadzono kryterium dostępu, które zawierałoby obligatoryjny wymóg ujmowania osób niepełnosprawnych w ramach grupy docelowej. W związku z powyższym nie ma obowiązku obejmowania wsparciem osób niepełnosprawnych, pod warunkiem wykazania zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w celu spełnienia kryterium horyzontalnego nr 3.
 

Czy projekt musi być skierowany jednocześnie do biernych zawodowo i do długotrwale bezrobotnych, czy też można wybrać jedną z tych grup?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz zawartym w nim kryterium dostępu nr 3: „Grupę docelową stanowi co najmniej 80% osób biernych zawodowo z ogółu uczestników projektu, zaś w przypadku osób bezrobotnych - co najmniej 40% osób długotrwale bezrobotnych z ogółu bezrobotnych."
Oznacza to, iż wnioskodawca planując projekt musi założyć w nim, iż grupę docelową do której będzie skierowane wsparcie  będą stanowiły co najmniej w 80% osoby bierne zawodowo (może być więcej niż 80 % ale nie mniej), natomiast nie ma obowiązku obejmowania wsparciem w projekcie osób bezrobotnych. Jednakże w sytuacji, w której w ramach grupy docelowej wystąpią osoby bezrobotne, to co najmniej 40% z tych osób musi być długotrwale bezrobotnych.

Czy za osoby bierne zawodowo mogące stanowić grupę docelową projektu, mogą być uznani słuchacze szkół policealnych oraz słuchacze studiów podyplomowych?

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.

Czy wiek grupy docelowej można zawęzić w stosunku do przedziału 15-29 lat tj. obejmować wsparciem osoby np. powyżej 18 roku życia?

Dopuszczalne jest zawężenie planowanej przez wnioskodawcę grupy docelowej projektu tj. grupa docelowa może być węższa niż wskazana w regulaminie konkursu i obejmować np. tylko osoby w wieku od lat 18 z uwagi na planowaną specyfikę wsparcia. Nie jest natomiast dopuszczalne rozszerzanie grupy docelowe ponad zakres wyznaczony w regulaminie konkursu tj. np. objęcie wsparciem osób w wieku 35 lat.

Definicja osób bezrobotnych i biernych zawodowo

W ramach projektów planowanych do realizacji w konkursie nr  POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 należy stosować definicje grupy docelowej określone w zatwierdzonych 22 lipca 2015 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 –podrozdział 2.2 – Słownik pojęć.
Zgodnie z Wytycznymi:

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
 • studentów studiów stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu 2 przyjęte w ramach niniejszego konkursu dotyczące wyłącznie osób młodych w kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do projektów;
 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
Zgodnie z podanymi powyżej definicjami, rozróżnienia pomiędzy statusem osoby bezrobotnej a biernej zawodowo należy dokonać na podstawie dokumentów (np. fakt potwierdzenia rejestracji w urzędzie pracy) jak i postawy potencjalnego uczestnika projektu tj. identyfikując stopień oddalenia danej osoby od rynku pracy, jej gotowość do podjęcia pracy i zaangażowanie w poszukiwanie zatrudnienia kwalifikujemy osobę do danej kategorii.

Jak należy definiować osoby o niskich kwalifikacjach?

Według definicji podanej w projekcie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Czy osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) może być traktowana jako bierna zawodowo?

Według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne.
W związku z powyższym osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako bierna zawodowo i tym samym być uczestnikiem projektu w ramach PO WER jak i w RPO.

Co oznacza określenie „do 29 roku życia”?

W Osi I PO WER kwalifikować można wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat. Określenie „do 29 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Czy do kategorii NEET można kwalifikować osoby niezatrudnione, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które w okresie ostatnich 4 tygodni szkoliły się ze środków prywatnych?

Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Zatem, osoby nie pracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.

Pozostałe

Czy w związku z mozliwością odzyskania podatku VAT przez wnioskodawcę i koniecznością jego zwrotu, można w toku badania zdolności ekonomicznej wnioskodawcy dokonać zestawienia wydatków w wartości netto z wartością obrotów za ostatni rok rachunkowy, co pozwoli na zwiększenie potencjału finansowego podmiotu o wartość podatku VAT?

Zgodnie z kryterium formalnym nr 8: Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi - o ile dotyczy, ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.  Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na  poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać przychód Wnioskodawcy.     

Czy w ramach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych można sfinansować szkolenia z języka migowego dla osób zaangażowanych w realizacje projektu?

W pkt. 14 podrozdziału 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostało wskazane, że w ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.
Natomiast w ramach Podrozdziału 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji w zakresie funduszy unijnych na lata 2014-2020 zamieszczono przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień możliwych do sfinansowania. Dla przykładu można uznać, że koszt przeszkolenia instruktora nauki jazdy z języka migowego jest wydatkiem kwalifikowanym i spełnia przesłanki racjonalnego usprawnienia, o których mowa w pkt. 5 ww. Wytycznych.
Należy jednak pamiętać, aby takie wydatki były zasadne pod względem zaplanowanych grup docelowych i zadań w ramach projektu. W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami, wydatki na sfinansowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień są ujmowane we wniosku o dofinansowanie. W projektach ogólnodostępnych mechanizm racjonalnych usprawnień może zostać uruchomiony wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością (pkt. 3 i 6 ww. Wytycznych).

Czy kompetencje kluczowe stanowią wydatek kwalifikowalny?

Zgodnie z zapisami pkt. 2.3 Regulaminu konkursu wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i umowie o dofinansowanie projektu. Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – zgodnie z definicją z podrozdziału 2.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – to kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.
Nabywanie kompetencji kluczowych może być elementem projektu w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2. tj. instrumentów i usług skierowanych do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
Należy jednak pamiętać, że świadczone wsparcie musi mieć charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu. Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy powinno co do zasady prowadzić do uzyskania kwalifikacji i zostać zweryfikowane (np. w formie egzaminu) i potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Jeżeli nabycie kompetencji kluczowych nie prowadzi do nabycia kwalifikacji, to znaczy, że powinno zakończyć się nabyciem kompetencji i odbywać się w oparciu o cztery etapy wskazane w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu

Czy aby spełnić kryterium premiujące nr 3, wystarczy, że partner będzie realizował tylko część jednego zadania?

Aby spełnić kryterium premiujące nr 3, partner/partnerzy powinien/ni być zaangażowany/ni merytorycznie w realizację minimum jednego zadania – w całości lub częściowo. W złożonym wniosku należy wskazać, za realizację których zadań (lub ich części) będzie/będą on/oni odpowiedzialny/odpowiedzialni z uwzględnieniem jasnego opisu podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wnioskodawcy i partnera/partnerów w realizacji  projektu. Zamieszczony opis powinien być oparty o prezentację planowanych do realizacji zadań przedstawioną w punkcie 4.1, jak również zgodny z harmonogramem realizacji projektu i budżetem oraz postanowieniami porozumienia albo umowy o partnerstwie, które/a dostarczane/a jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Opis ten powinien być również podstawą dokonania podziału budżetu (przyporządkowanie zadań lub kosztów do poszczególnego/poszczególnych partnera/partnerów i wnioskodawcy).

Jaka jest definicja instytucji partnerstwa lokalnego i czy dotyczy jedynie podmiotów z obszaru województwa łódzkiego?

Pojęcie podmiotów partnerstwa lokalnego wyjaśniono w rozdziale 3, art. 6, pkt. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia, projekty na rzecz rynku pracy. Definicja partnerstwa lokalnego nie zawęża partnerstwa jedynie do podmiotów mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Podmiotem uprawnionym jako wnioskodawca jest również podmiot spoza województwa łódzkiego pod warunkiem spełnienia kryterium Regulaminu dostępu nr 11, w którym wskazano, że projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Czy wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu?

Zgodnie z zapisami pkt. 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych może stanowić więcej niż 30% wartości projektu wyłącznie, o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. W związku z tym jeśli zostanie uzasadniona niezbędność ponoszenia kosztów związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w złożonym wniosku, wówczas członkowie Komisji Oceny Projektów mogą wziąć pod uwagę wskazane argumenty. Należy zaznaczyć, iż nie będzie to jednoznaczne z przyznaniem limitu wyższego niż ww. 30%.

Na jaki adres będą wysyłane pisma związane z konkursem 1.2.2 ?

Wersja papierowa dokumentów (oficjalna korespondencja) wysyłana będzie na adres wskazany w pkt. 2.6 wniosku (tj. na adres siedziby wnioskodawcy). Natomiast korespondencja elektroniczna przesyłana będzie na adres mailowy wnioskodawcy oraz osoby do kontaktów roboczych.

Jeżeli korespondencja ma być kierowana na inny adres należy zawrzeć stosowną informację  w piśmie przewodnim dołączonym do wniosku.

Jaki jest koszt przypadający na jednego uczestnika projektu? Czy w kalkulacji należy brać pod uwagę całą wartość projektu, czy jedynie koszty bezpośrednie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 15 tys. zł (kryterium dostępu nr 10). Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 koszt ten zostaje wyliczony automatycznie przez system na podstawie kosztu ogółem podzielonego na przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem. Zatem w powyższej kalkulacji należy brać pod uwagę całą wartość projektu.  

Ponadto informujemy, że zgodnie ze zaktualizowaną wersją Regulaminu konkursu z dnia 25 sierpnia 2015r. w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, do średniego kosztu wsparcia na aktywizację jednego uczestnika nie należy wliczać wydatków na wdrożenie mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jednocześnie łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika nie może przekroczyć 12 tys. zł.
Zastosowanie racjonalnych usprawnień należy wykazać we wniosku poprzez wprowadzenie wydatków na ten cel, których przykładowy katalog wskazano w ww. Wytycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzenie tych wydatków do wniosku jest możliwe w sytuacji realizacji projektów dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników.
 
 

Jaki jest dopuszczalny okres realizacji projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 nie wskazano okresu realizacji projektu. Jednakże zgodnie z SzOOP PO WER 2014-2020 środki przyznane na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych muszą zostać wykorzystane do 2018 r. W związku z powyższym WUP w Łodzi zaleca planowanie realizacji projektu do końca 2017 r.

Kryterium dostępu mówi o minimalnej wartości projektu na poziomie 1 mln zł - co będzie jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się że wydane będzie tylko np. 950 tys. zł?

W przypadku, gdy w czasie realizacji projektu całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych okaże się być niższa niż kwota we wniosku zatwierdzonym do dofinansowania, to nie będzie to miało wpływu na podjętą na etapie oceny formalno-merytorycznej decyzję KOP uznającą kryterium dostępu nr 10 (Wartość projektu wynosi co najmniej 1 mln PLN, a średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15 tys. PLN) za spełnione, pod warunkiem racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków projektu. A zatem nie będzie to skutkować koniecznością zwrotu dotacji.

Jak należy rozumieć sformułowanie "porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi"?

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej nie może zostać zawarte partnerstwo między podmiotami powiązanymi w rozumieniu zał. I do rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3 niniejszego załącznika:
„Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 26.6.2014 L 187/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.
Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych."
 

Czy ewaluacja wsparcia w projekcie może być kosztem bezpośrednim i stanowić odrębne zadanie merytoryczne?

W przypadku projektów realizowanych w Poddziałaniu 1.2.2 POWER, w ramach ogłoszonego konkursu WUP w Łodzi nie wskazał konieczności przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, a zatem taki wydatek nie może być uznany za kwalifikowalny.

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu konkursu, wysokość stypendium szkoleniowego należy wyliczyć w odniesieniu do zasiłku dla osób bezrobotnych określonego w ustawie o promocji zatrudnienia (...). Czy jest to stała kwota zapisana w art. 72 ustawy (823,60 zł)?

Stypendium szkoleniowe powinno być planowane zgodnie z obowiązującymi stawkami po waloryzacji, tj. stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia wynosi 120% zasiłku czyli 997,40 zł. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki aktualizowane są cyklicznie, raz na kwartał – dostępne są na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz wortalu publicznych służb zatrudnienia pod adresem: psz.praca.gov.pl.

Jaka jest definicja instytucji dialogu społecznego?

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie może być jedynie podmiot, który wśród zadań statutowych posiada co najmniej jedno z zadań wskazanych w zapisach ustawy jako obowiązkowe.
 

Czy wolontariusz w budżecie projektu ma być wykazany jako personel?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 3 Rozdział (Słowniczek pojęć) pkt. 1s, personel projektu to „osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)". W związku z powyższym wolontariusz powinien być wykazany w budżecie projektu jako personel.

Czy do realizacji tego samego zadania mogą być zaangażowani zarówno osoby pracujące na etat jak i wolontariusze?

W ramach jednego zadania mogą być zaangażowane dwie osoby: zarówno pracownik zatrudniony na etat i otrzymujący za to wynagrodzenie, jak i wolontariusz zaangażowany w ramach projektu. Nie ma obowiązku tworzenia dwóch oddzielnych zadań w budżecie projektu w sytuacji gdy obie osoby są zaangażowane w realizację tego samego zadania, należy jedynie wyodrębnić i opisać każdą z tych osób jako oddzielną pozycję budżetową w ramach danego zadania.
 Przejdź na górę