INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod: 741304

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie przeglądów linii elektroenergetycznych i ich składowych, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz harmonogramem.
 • Z2 Wykonywanie remontów, napraw, wymian części, elementów eksploatacyjnych i urządzeń linii elektroenergetycznych.
 • Z3 Dokonywanie odbiorów technicznych i gotowości do pracy linii energetycznych.
 • Z4 Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Z5 Aktualizowanie dokumentacji serwisowej, dokumentacji przeglądowej, prowadzenie dziennika awarii.
 • Z6 Wykonywanie przełączeń ruchowych linii niskich i średnich napięć zgodnie z instrukcjami współpracy ruchowej.
 • Z7 Montowanie i naprawianie oświetlenia ulicznego na istniejących ciągach linii niskich napięć.

Kompetencja zawodowa Kz1: Lokalizowanie i usuwanie przyczyn uszkodzeń i awarii w eksploatacji sieci elektroenergetycznej wszystkich napięć obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie przeglądów linii elektroenergetycznych i ich składowych, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz harmonogramem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i metody wykonywania przeglądów;
 • Dokumentację techniczną oraz harmonogram przeprowadzanych przeglądów;
 • Zasady i przepisy BHP w obszarach wykonywania przeglądów.
 • Rozróżniać rodzaje i typy sieci oraz linii elektroenergetycznych;
 • Rozróżniać typy izolatorów stosowanych na liniach i sieciach elektroenergetycznych;
 • Rozróżniać stacje elektroenergetyczne;
 • Wykonywać przegląd linii elektroenergetycznych i ich składowych;
 • Lokalizować przyczyny uszkodzeń i awarii w eksploatacji sieci elektroenergetycznej.

Z2

Wykonywanie remontów, napraw, wymian części, elementów eksploatacyjnych i urządzeń linii elektroenergetycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby diagnozowania sprawności technicznej urządzeń technologicznych;
 • Zasady i przepisy BHP przy wykonywaniu remontów;
 • Zasady gospodarowania powstającymi podczas demontażu odpadami;
 • Budowę przewodów i kabli;
 • Zasady eksploatacji aparatów, urządzeń i innych składowych linii elektroenergetycznych;
 • Zasady i przepisy BHP przy wykonywaniu wymian części, aparatów, mechanizmów;
 • Zasady reklamacji części zamiennych;
 • Sposoby zamawiania części zamiennych.
 • Sprawdzać stan techniczny odłączników, rozłączników, wyłączników, napędy łączników, przekładników prądowych i napięciowych, słupów, uziemień, konstrukcji;
 • Rozróżniać typy i rodzaje przewodów i kabli;
 • Posługiwać się osprzętem do łączenia przewodów i kabli w sieciach i liniach;
 • Dobierać sposoby zawieszania przewodów;
 • Dobierać przyrządy i narzędzia w zależności od wykonywanych zakresów prac;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną aparatów, urządzeń;
 • Zapewniać wysoką sprawność i bezawaryjność pracy linii elektroenergetycznych;
 • Uwalniać spod napięcia i udzielać pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w razie porażenia prądem elektrycznym i przy obrażeniach ciała;
 • Koordynować prace serwisowe;
 • Współpracować z zespołem pracowników przy wykonywaniu remontów;
 • Natychmiast reagować na awarie.

Z3

Dokonywanie odbiorów technicznych i gotowości do pracy linii energetycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania techniczne;
 • Zasady działania i funkcje elementów linii napowietrznych elektroenergetycznych;
 • Normy, przepisy, parametry elektryczne i mechaniczne linii napowietrznych niskich i średnich napięć.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną dotyczącą budowanych linii;
 • Dobierać optymalne metody i sposoby diagnozowania poprawności działania całej linii niskich i średnich napięć oraz poszczególnych jej elementów;
 • Diagnozować stan techniczny linii elektroenergetycznych i poszczególnych ich elementów;
 • Oceniać stan techniczny linii niskiego i średniego napięcia.

Z4

Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady użytkowania przyrządów diagnostycznych;
 • Normy dotyczące pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych;
 • Parametry techniczne linii;
 • Narzędzia pomiarowe potrzebne do skutecznych pomiarów eksploatacyjnych;
 • Kryteria doboru odpowiednich sposobów wykonywania pomiarów;
 • Pomiary;
 • Zasady sporządzania raportów i sprawozdań.
 • Prowadzić dokumentację pomiarową związaną z wykonywaniem pomiarów eksploatacyjnych;
 • Posługiwać się oprogramowaniem do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym;
 • Posługiwać się przyrządami pomiarowymi.

Z5

Aktualizowanie dokumentacji serwisowej, dokumentacji przeglądowej, prowadzenie dziennika awarii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji serwisowej i przeglądowej;
 • Zasady postępowania podczas wystąpienia awarii.
 • Prowadzić niezbędną dokumentację;
 • Prowadzić dokumentację serwisową;
 • Prowadzić dokumentację przeglądową;
 • Sporządzać raporty po wykonanych pomiarach;
 • Prowadzić dziennik awarii.

Z6

Wykonywanie przełączeń ruchowych linii niskich i średnich napięć zgodnie z instrukcjami współpracy ruchowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady budowy linii napowietrznych i kablowych;
 • Zasady fizyczne i przebieg procesów łączeniowych linii elektroenergetycznych;
 • Technologie i techniki dokonywania przełączeń ruchowych;
 • Metody, sposoby i zasady organizacyjne dokonywania przełączeń ruchowych.
 • Dbać o minimalizację kosztów nieplanowanych przerw w dostawie prądu;
 • Dobierać optymalne metody i sposoby dokonywania przełączeń ruchowych;
 • Wykonywać przełączenia ruchowe z zastosowaniem właściwej kolejności i technologii przełączeń;
 • Stosować właściwą organizację przełączeń ruchowych w celu minimalizacji zagrożeń.

Z7

Montowanie i naprawianie oświetlenia ulicznego na istniejących ciągach linii niskich napięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Symbole stosowane w dokumentacjach technicznych oświetlenia ulicznego;
 • Zasady działania poszczególnych rodzajów źródeł światła, automatyki sterującej i zabezpieczeniowej;
 • Zasady, normy i przepisy dotyczące eksploatacji i napraw ciągów oświetlenia ulicznego;
 • Metody, sposoby, technologie stosowane podczas napraw, konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany do napraw oświetlenia ulicznego;
 • Symbole stosowane w dokumentacjach technicznych oświetlenia ulicznego;
 • Zasady działania poszczególnych rodzajów źródeł światła, automatyki sterującej i zabezpieczeniowej;
 • Zasady, normy i przepisy dotyczące eksploatacji i napraw ciągów oświetlenia ulicznego;
 • Metody, sposoby, technologie stosowane podczas napraw, konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany do napraw oświetlenia ulicznego;
 • Zasady gospodarowania powstającymi podczas demontażu odpadami.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną dotyczącą oświetlenia ulicznego;
 • Wykonywać ciągi oświetlenia ulicznego wg obowiązujących zasad, norm i przepisów;
 • Weryfikować poprawność działania poszczególnych rodzajów źródeł światła, automatyki sterującej i zabezpieczeniowej;
 • Stosować zasady, normy i przepisy dotyczące eksploatacji i napraw ciągów oświetlenia ulicznego;
 • Dobierać metody, sposoby i technologie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • Dobierać i użytkować narzędzia i sprzęt wg określonych technologii podczas napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • Diagnozować i usuwać przyczyny awarii oświetlenia ulicznego;
 • Klasyfikować odpady;
 • Rozpoznawać materiały nadające się do recyklingu;
 • Dobierać części zamienne.

Pracownik w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań przy budowie, rozbudowiei konserwacji linii elektroenergetycznych.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnie podczas wykonywanych robót pogotowia energetycznego.
 • Współpracowania i komunikowania się w zespole pracowników pogotowia elektroenergetycznego.
 • Dostosowywania zachowania do okoliczności wynikających z budowania, eksploatowaniai diagnozowania uszkodzeń linii elektroenergetycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenie własnych kompetencji zawodowych w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu elektromonter pogotowia elektroenergetycznego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji w prowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę