INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod: 741304

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego może ubiegać się o pracę w:

 • zakładach energetycznych – przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie obsługi linii energetycznych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą ukierunkowaną na świadczenie usług w zakresie budowy i serwisu sieci energetycznych dla różnych operatorów, działających na rynku energetycznym.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) nie prowadzi się kształcenia kandydatów do pracy w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego w ramach formalnego systemu kształcenia.

Pracę elektromontera pogotowia elektroenergetycznego mogą wykonywać absolwenci branżowych szkół I stopnia na kierunkach związanych z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi lub pokrewnych.

Chętnie zatrudniani są absolwenci techników kształcących na tych kierunkach w zawodach: technik elektryk, technik energetyk.

Osoby dorosłe mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji:

 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie elektryk,
 • EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, wyodrębnionej w zawodzie technik energetyk,
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie technik elektryk.

Kursy te mogą być organizowane przez:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje powyższe (również w trybie eksternistycznym) potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań formalnych.

Szkolenie

Praca na liniach nn i SN (niskiego i średniego napięcia) wymaga stwierdzenia przez uprawnioną komisję, powoływaną przez Urząd Regulacji Energetyki, posiadania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń w określonym zakresie napięć.

Kandydaci do pracy w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego bezwzględnie powinni mieć ukończony kurs na uprawnienia energetyczne (grupa 1, E i/lub D) oraz zdany egzaminz wynikiem pozytywnym. Dodatkowym atutem będą ukończone szkolenia:

 • PPN (praca pod napięciem),
 • operatora podnośników koszowych samojezdnych,
 • operatora HDS,
 • operatora żurawi samojezdnych,
 • na prawo jazdy kategorii C i CE,
 • do prac na wysokości w dostępie budowlanym i dostępie linowym,
 • w zakresie obsługi pilarek spalinowych łańcuchowych i zespołów prądotwórczych.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 3000 zł do 6000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat.

W styczniu 2018 roku:

 • miesięczne wynagrodzenie całkowite elektromontera pogotowia elektroenergetycznego wynosiło średnio (mediana) 4500 zł brutto,
 • co drugi elektromonter otrzymywał wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 3500 zł do 5500 zł brutto,
 • jedna czwarta najgorzej wynagradzanych elektromonterów zarabiała poniżej 3500 zł brutto,
 • na zarobki powyżej 5500 zł mogła liczyć grupa 25 % najlepiej opłacanych elektromonterów.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód elektromonter pogotowia elektroenergetycznego uzależniony jest m.in. od:

 • szczegółowego zakresu zadań,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego, z uwagi na wymagania psychofizyczne oraz duże ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia, nie jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę