INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod: 741304

2. Opis zawodu

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego lokalizuje i usuwa przyczyny uszkodzeń i awariiw eksploatacji sieci elektroenergetycznej 5 wszystkich napięć 8. Wykonuje doraźne naprawy uszkodzeń zasilania, stosując narzędzia ślusarskie, elektromonterskie i specjalistyczne, aparaturę kontrolno-pomiarową i specjalny sprzęt.

Opis pracy

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego określa rodzaj i lokalizuje miejsce uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin. Naprawia uszkodzenia zasilania, zabezpiecza miejsca awarii przy wykorzystaniu określonych narzędzi. Usuwa skutki awarii, przywraca zasilanie odbiorcom. Przyłącza nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej. Wykonuje okresowe przeglądy urządzeń elektroenergetycznych 7 i sieci elektroenergetycznych oraz prowadzi dokumentację przeglądów. Jest zobowiązany do stosowania instrukcji eksploatacji, instrukcji stanowiskowej, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, z zachowaniem przepisów prawa, BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Sposoby wykonywania pracy

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie,z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. W swojej pracy stosuje metody, technikii procedury związane m.in. z:

 • lokalizowaniem uszkodzenia sieci elektroenergetycznej,
 • zabezpieczeniem miejsca awarii,
 • wykonaniem pomiarów diagnostycznych 2 uszkodzenia,
 • naprawą uszkodzenia przy pomocy narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych,
 • wykonaniem pomiarów pomontażowych,
 • przywracaniem zasilania odbiorcom, poprzez uruchomienie urządzeń sieciowych,
 • dokonywaniem przełączeń na sieci elektroenergetycznej,
 • obsługą stacji i rozdzielnic bez stałej obsługi,
 • prowadzeniem doraźnych przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych 1,
 • przygotowaniem miejsca pracy dla brygad remontowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego pracuje w terenie zabudowanym i otwartym, często bez dróg dojazdowych. Praca w tym zawodzie jest prowadzona zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta.

Praca w pogotowiu elektroenergetycznym należy do ciężkich prac fizycznych. Jej specyfiką jest wykonywanie prac w ruchu ciągłym, a w wielu przypadkach w pozycji wymuszonej i na wysokości.

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego należy do grupy najbardziej doświadczonych pracowników w sektorze energetycznym. Ponieważ zdarza się, że wykonuje pracę pod napięciem, bardzo często narażony jest na porażenie prądem elektrycznym. Praca, wykonywana często w stresiei warunkach ekstremalnych, wymaga ciągłej koncentracji uwagi oraz stałego podnoszenia kwalifikacjii uczestnictwa w szkoleniach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

WAŻNE:

Prace elektromontera pogotowia energetycznego, w rozumieniu prawa polskiego, należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • dźwigi samojezdne,
 • samochody ciężarowe, terenowe, HDS,
 • podnośniki koszowe samojezdne,
 • koparki, koparko-ładowarki,
 • elektronarzędzia (wiertarki, młoty udarowe, przecinarki),
 • pilarki spalinowe,
 • praski kablowe 4,
 • narzędzia ślusarskie (klucze, młotki, wkrętaki),
 • sprzęt ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (szelki, liny),
 • specjalistyczny sprzęt elektroizolacyjny do prac PPN 3.

WAŻNE:

Ze względu na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym elektromonter pogotowia elektroenergetycznego posługuje się sprzętem elektroizolacyjnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i instrukcji wewnętrznych.

Organizacja pracy

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego pracuje w systemie zmianowym w ruchu ciągłym. Na stanowisku nie dopuszcza się wykonywania pracy samodzielnie, a jedynie w zespołach co najmniej dwuosobowych.

Prace remontowe i konserwacyjne z reguły są prowadzone na polecenie pisemne lub ustne. Świadczenie pracy często odbywa się w delegacji, poza bliskim obszarem siedziby firmy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego w trakcie wykonywania prac narażony jest na działanie czynników mogących powodować wypadki. Do czynników tych należą:

 • porażenie prądem elektrycznym,
 • praca na wysokości – możliwość powstania urazów lub śmierci na skutek braku środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, braku nadzoru nad pracami na wysokości,
 • elektronarzędzia – możliwość powstania urazów ciała, porażeń prądem na skutek nieumiejętnego ich stosowania, używania urządzeń uszkodzonych,
 • możliwość poparzeń oraz uszkodzenia wzroku na skutek nieumiejętnego przeprowadzania prac, braku nadzoru ze strony kierownictwa,
 • opiłki metalu, odpryski rdzy, wiórów drzewa, metali – możliwość zaprószenia oczu, skaleczeń twarzy, zwłaszcza podczas prac wykonywanych młotkiem.

W środowisku pracy elektromonter pogotowia elektroenergetycznego może być narażony m.in. na:

 • czynniki fizyczne:
  • hałas emitowany elektronarzędziami podczas usuwania awarii,
  • prąd elektryczny – czynnik pochodzący z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, używanych podczas pracy, lub z przebić na instalacjach,
  • ostre krawędzie, narzędzia pracy mogące przyczynić się do powstania urazów ciała;
 • czynniki biologiczne:
  • ukąszenia mogące powodować reakcje alergiczne,
  • zmienne warunki atmosferyczne;
 • czynniki związane z organizacją pracy:
  • wymuszona pozycja ciała podczas wykonywania prac energetycznych, która może powodować bóle pleców, ramion,
  • dźwiganie ciężarów podczas przenoszenia elementów stalowych, drewnianych (często długich, powyżej 3 m), mogące przyczynić się do urazów ciała, problemów z kręgosłupem, przeciążeń,
  • stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód elektromonter pogotowia elektroenergetycznego ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • duża sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność współdziałania w zespole,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • samokontrola,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do podporządkowania się,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 • odwaga,
 • dokładność,
 • odporność na stres podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4.Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego wymaga pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem,  rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.

Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie są m.in.:

 • choroby ograniczające ruch rąk, np. reumatyzm,
 • duża wada wzroku, zaburzenia widzenia barwnego, astygmatyzm, wada słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą aparatu słuchowego,
 • omdlenia,
 • padaczka,
 • wada serca, która uniemożliwia wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • zawroty głowy,
 • lęk wysokości,
 • klaustrofobia,
 • agorafobia,
 • dysfunkcja kończyn górnych i dolnych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) lub wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego preferowane są:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i/lub technik elektryk i/lub technik energetyk, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnioną w zawodzie elektryk i/lub EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, wyodrębnioną w zawodzie technik energetyk i/lub EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, wyodrębnioną w zawodzie technik elektryk,
 • świadectwo kwalifikacyjne 6 uprawniające do zajmowania się eksploatacją lub dozorem w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych na stanowiskach w eksploatacjii dozoru, nadane przez odpowiednie komisje powołane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki),
 • uprawnienia PPN w zakresie wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych (gołych i izolowanych) oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych,
 • uprawnienia do obsługi podnośników samojezdnych i dźwigowych,
 • certyfikaty ukończenia szkoleń prowadzonych w zakresie montażu osprzętu linii i urządzeń elektroenergetycznych i ich naprawy (na przykład wykonywania muf i głowic kablowych).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego po zdobyciu doświadczenia zawodowego, nabyciu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności może pracować na stanowiskach brygadzisty, kierownika posterunku energetycznego, dyspozytora dyspozycji ruchu. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi dla zakładów energetycznych.

Możliwość dalszego kształcenia w zawodzie można uzyskać poprzez:

 • zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika (np. technik elektryk, technik energetyk),
 • zdanie egzaminu maturalnego i ukończenie wyższej uczelni (o profilu elektrycznym i/lub energetycznym),
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach umożliwiających zdobywanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją lub dozorem w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych.

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie l/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Osoba wykonująca zawód elektromonter pogotowia elektroenergetycznego może potwierdzić swoje kompetencje, kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie kwalifikacji:

 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie elektryk,
 • EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, wyodrębnionej w zawodzie technik energetyk,
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie technik elektryk.

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego bezwzględnie musi zdać egzamin kwalifikacyjnyw zakresie E – eksploatacji w grupie 1 – elektroenergetyczna, przeprowadzany przez odpowiednie komisje kwalifikacyjne powołane przez URE. Dodatkowym atutem będzie certyfikat potwierdzający odbycie kursu i zdanie egzaminu do prowadzenia prac pod napięciem (tzw. PPN).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie elektromonter pogotowia elektroenergetycznego może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik elektrykS

311303

Technik energetykS

311307

Elektromonter instalacji elektrycznych

741101

ElektrykS

741103

Elektryk budowlany

741104

Elektromonter (elektryk) zakładowy

741207

Elektromonter linii kablowych

741301

Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć

741302

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

741303

Elektromonter sieci trakcyjnej

741305

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę