INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

Kod: 741303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Budowanie, przebudowywanie i modernizowanie napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem właściwych technologii prac.
 • Z2 Wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych elementów, urządzeń i zespołów urządzeń stanowiących wyposażenie linii wysokich i najwyższych napięć.
 • Z3 Wykonywanie pomiarów parametrów mechanicznych i elektrycznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.
 • Z4 Ocenianie stanu technicznego elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć oraz ustalanie przyczyn zakłóceń i awarii.
 • Z5 Usuwanie zakłóceń i awarii napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.
 • Z6 Remontowanie, konserwowanie i regulowanie zawieszenia napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.

Kompetencja zawodowa Kz1: Budowanie, przebudowywanie oraz demontowanie napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć i ich wyposażenia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Budowanie, przebudowywanie i modernizowanie napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem właściwych technologii prac

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracy;
 • Dokumentację techniczną w zakresie wykonywania prac;
 • Symbole stosowane w dokumentacjach technicznych dotyczących napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Normy i przepisy dotyczące budowy i eksploatacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady obsługi narzędzi ręcznych oraz sprzętu ciężkiego wykorzystywanych w pracy przy napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady doboru osprzętu, narzędzi i materiałów do napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed upadkiem z wysokości, ochrony środowiska oraz ergonomii podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas budowania, przebudowywania i modernizowania.
 • Dokumentować wykonaną pracę;
 • Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Rozpoznawać symbole stosowane w dokumentacjach technicznych dotyczących linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować normy i przepisy dotyczące eksploatacji linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować metody i technologie stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Dobierać osprzęt, narzędzia i materiały do montażu i demontażu elementów wyposażenia linii wysokich i najwyższych napięć, zgodnie ze stosowaną technologią;
 • Zastosować prawidłowe metody i zasady organizacji bezpiecznej pracy podczas montażu i demontażu elementów wyposażenia linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.

Z2

Wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych elementów, urządzeń i zespołów urządzeń stanowiących wyposażenie linii wysokich i najwyższych napięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracy;
 • Dokumentację techniczną w zakresie wykonywania prac;
 • Symbole stosowane w dokumentacjach technicznych dotyczących linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Normy i przepisy dotyczące eksploatacji linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Metody i technologie stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Osprzęt, narzędzia stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych w linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed upadkiem z wysokości, ochrony środowiska oraz ergonomii podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych wyposażenia napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).
 • Dokumentować wykonaną pracę;
 • Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Rozpoznawać symbole stosowane w dokumentacjach technicznych dotyczących linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować normy i przepisy dotyczące eksploatacji linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować metody i technologie stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Dobierać osprzęt, narzędzia i materiały do montażu i demontażu elementów wyposażenia linii wysokich i najwyższych napięć zgodnie ze stosowaną technologią;
 • Zastosować prawidłowe metody i zasady organizacji bezpiecznej pracy podczas montażu i demontażu elementów wyposażenia linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).

Z3

Wykonywanie pomiarów parametrów mechanicznych i elektrycznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy, przepisy oraz parametry elektryczne i mechaniczne napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Normy, metody i zasady wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych i mechanicznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady dokonywania zapisów z pomiarów;
 • Budowę i zasady posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową 1 do wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych i mechanicznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).
 • Stosować normy i przepisy dotyczące napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć w praktyce;
 • Stosować w praktyce normy, metody i zasady wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych i mechanicznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zapisać wyniki pomiarów oraz ocenić ich zgodność z wymaganiami;
 • Posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową do wykonywania pomiarów parametrów mechanicznych i elektrycznych napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).

Kompetencja zawodowa Kz2: Diagnozowanie uszkodzeń, przeprowadzanie remontów oraz konserwacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Ocenianie stanu technicznego elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć oraz ustalanie przyczyn zakłóceń i awarii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i sposoby diagnozowania poprawności działania poszczególnych elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Wymagania techniczne, zasady działania i funkcje elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Normy i przepisy dotyczące budowy i eksploatacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).
 • Dobierać optymalne metody i sposoby diagnozowania poprawności działania napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć i poszczególnych ich elementów;
 • Stosować wymagania techniczne, zasady działania i funkcje elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować normy i przepisy dotyczące budowy i eksploatacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Stosować organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).

Z5

Usuwanie zakłóceń i awarii napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i sposoby diagnozowania poprawności działania poszczególnych elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Narzędzia diagnozowania poprawności działania poszczególnych elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Metody lokalizacji przyczyn zakłóceń w napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Metody i sposoby eliminacji zakłóceń w napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady działania automatyki zabezpieczeniowej w napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Metody przywracania ciągłości zasilania w energię o odpowiednich parametrach jakościowych;
 • Wymagania dotyczące dokonywania zapisów w dokumentacji z usuwania awarii;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).
 • Dobierać optymalne metody i sposoby diagnozowania poprawności montażu i działania napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć i poszczególnych ich elementów;
 • Dobierać narzędzia do diagnozowania poprawności działania poszczególnych elementów napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Lokalizować przyczyny zakłóceń i awarii;
 • Dobierać optymalne metody i sposoby eliminacji zakłóceń i usuwania awarii w napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Obsługiwać automatykę zabezpieczeniową w napowietrznych liniach wysokich i najwyższych napięć;
 • Przywracać ciągłości zasilania w energię o odpowiednich parametrach jakościowych;
 • Dokonywać zapisów z usuwania awarii zgodnie z  wymaganiami w tym zakresie;
 • Stosować organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).

Z6

Remontowanie, konserwowanie i regulowanie zawieszenia napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady identyfikowania elementów sieci wymagających remontów, konserwacji i regulacji;
 • Metody i sposoby prowadzenia remontów, konserwacji oraz regulacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Kryteria techniczne do kwalifikowania elementów linii do remontów, konserwacji i regulacji;
 • Zasady dokumentowania wykonanych prac;
 • Zasady, normy i przepisy dotyczące remontów, konserwacji i regulacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (w tym zasady pracy pod napięciem).
 • Zidentyfikować elementy sieci wymagające remontów, konserwacji i regulacji;
 • Dobierać metody i sposoby remontowania, konserwowania i regulacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Kwalifikować napowietrzne linie wysokich i najwyższych napięć do remontów, konserwacji i regulacji;
 • Dokumentować wykonanie zleconego zadania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;
 • Stosować zasady, normy i przepisy dotyczące remontów, konserwacji i regulacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć;
 • Posługiwać się narzędziami i sprzętem BHP podczas remontowania, konserwowania i regulacji napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.

Pracownik w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia wynikającego z pracy na liniach pod napięciem.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone urządzenia i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technicznych właściwych dla napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę