INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

Kod: 741303

2. Opis zawodu

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć 20 wykonuje prace polegające na budowie, przebudowie, remontach, eksploatacji 5 i konserwacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.

Opis pracy

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć bierze udział w budowie, przebudowie, modernizacji, eksploatacji i konserwacji linii elektroenergetycznych 8 wysokiego napięcia (WN), tj. linii stanowiących sieć dystrybucyjną 15 o napięciu 110 kV i linii najwyższych napięć (NN), tj. sieci przesyłowych 17 o napięciach 220 kV i 400 kV. Na terenach gęsto zabudowanych sieć dystrybucyjna 110 kV wykonana jest jako kablowa (podziemna), natomiast na terenach wiejskich i obszarach rolnych – jako napowietrzna. Sieci przesyłowe NN o napięciu 220 kV i 400 kV w praktyce realizowane są wyłącznie jako linie napowietrzne.

Sieci elektroenergetyczne WN i NN przystosowane są do transmisji energii na duże odległości. Buduje się je z elektroenergetycznych przewodów fazowych (rozwieszonych na słupach przy użyciu łańcuchów izolatorów 10 oraz specjalistycznego osprzętu). Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć swoje zadania wykonuje ściśle przestrzegając zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem właściwych technologii prac.

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć bierze udział w eksploatacji linii, w cyklicznych i poawaryjnych oględzinach linii, oceniając stan techniczny elementów linii oraz ustala przyczyny zakłóceń. Usuwa zdiagnozowane i zlokalizowane przyczyny i skutki awarii 2, na bieżąco naprawia, remontuje, konserwuje i dokonuje regulacji zawieszenia 14 eksploatowanej linii. Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć ustawia słupy, zawieszając łańcuchy izolatorów, przewody i osprzęt w warunkach bardzo niebezpiecznych, na dużych wysokościach, posługując się sprzętem i narzędziami specjalnymi, sprzętem do komunikacji bezpośredniej itp. Ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć korzysta z elektroizolacyjnego sprzętu ochrony osobistej 6, przenośnych uziemiaczy 19, sprzętu pomocniczego oraz sprzętu do ochrony przed skutkami zapalenia łuku elektrycznego 11.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • stosowaniu bezpiecznych metod pracy oraz organizowaniu własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej 12, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii,
 • ustawianiu słupów żelbetonowych i stalowo-kratowych na fundamentach,
 • zawieszaniu łańcuchów izolatorów przy użyciu specjalnego sprzętu,
 • rozciąganiu przewodów sprzętem mechanicznym,
 • stosowaniu wymaganych naciągów i zwisów między przęsłami,
 • zakładaniu specjalnych wózków na przewody, przejeździe nimi od przęsła do przęsła i mocowaniu przewodów do łańcuchów izolatorów (praca bardzo niebezpieczna na dużej wysokości),
 • sprawdzaniu łańcuchów izolatorów oraz wymianie uszkodzonych części izolatorów 7 lub całych łańcuchów,
 • wymienianiu zerwanych przez burze i wichury przewodów, naprawie przęseł słupów kratowych itp.,
 • malowaniu konstrukcji stalowych przęseł i słupów po oczyszczeniu ręcznym lub mechanicznym,
 • wykonywaniu podłączeń końcowych do stacji transformatorów 18 na bramkach oporowych 3,
 • montowaniu linek odgromowych 9 na linii wysokiego napięcia oraz wykonywaniu uziemień odgromowych,
 • wykonywaniu pomiarów uszkodzeń na linii wysokiego napięcia za pomocą lokalizatorów uszkodzeń,
 • przeprowadzaniu obchodów linii wysokiego napięcia celem ustalenia usterek.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć pracuje na wolnym powietrzu, zarówno w terenie zabudowanym, jak i w terenie niezurbanizowanym, często pozbawionym dróg dojazdowych. Praca odbywa się w uciążliwych warunkach, w zmiennej temperaturze i wilgotności powietrza, w różnych porach dnia i nocy. Podczas usuwania awarii linii napowietrznej pracownik może przebywać w obszarze oddziaływania pola elektromagnetycznego 13 oraz w pobliżu niebezpiecznych napięć.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • dźwigi HDS 4,
 • podnośniki,
 • samochody ciężarowe,
 • ciągniki,
 • koparki,
 • koparko-ładowarki,
 • zagęszczarki 22,
 • agregaty prądotwórcze,
 • mierniki analogowe, cyfrowe i cęgowe,
 • wiertarki,
 • frezarki,
 • szlifierki,
 • wkrętarki,
 • zaciskarki 21,
 • klucze,
 • śrubokręty,
 • młotki,
 • kombinerki,
 • radiotelefony,
 • uziemiacze przenośne,
 • sprzęt BHP (rękawice izolacyjne, półbuty izolacyjne, słupołazy, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne, maski przeciwgazowe, hełmy ochronne elektroizolacyjne oraz hełmy ochronne z przeciwłukową ochroną twarzy, osłony przeciwuderzeniowe i przeciwtermiczne, pasy bezpieczeństwa).

Organizacja pracy

Praca elektromontera napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć wykonywana jest zespołowo, z reguły w trybie ciągłym (w tym w systemie dyżurów), również w godzinach nocnych w systemie zmianowym. Osoby w tym zawodzie najczęściej pracują 8-12 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia przy wykonywaniu zadań zawodowych, pracownik powinien wykonywać polecenia przełożonych i służb nadzoru oraz ściśle przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwporażeniowej oraz wykonywać swoje zadania zgodnie z wymaganiami technologicznymi i obowiązującymi normami.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć może być narażony m.in. na zagrożenia:

 • porażenia prądem elektrycznym,
 • poparzenia łukiem elektrycznym,
 • fizyczne (otarcia, skaleczenia, upadek z wysokości),
 • mechaniczne (uderzenie lub przygniecenie ciężkim przedmiotem).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • bóle pleców i stawów,
 • choroby skóry,
 • choroby układu oddechowego.

WAŻNE:

W pracy elektromontera napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć ważne są planowanie i organizacja pracy zgodnie z:

– zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zasadami przeciwpożarowymi,

– zasadami ochrony środowiska,

– zasadami ergonomii,

– zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód elektromontera napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna (sprawność ruchowa),
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie o zmroku,
 • ostrość słuchu,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością i otwartą przestrzenią;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • samokontrola,
 • samodyscyplina,
 • gotowość podporządkowania się,
 • cierpliwość i wytrwałość,
 • precyzja,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach atmosferycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba pracująca w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć powinna odznaczać się ogólnie dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań do dźwigania oraz do pracy na wysokości. Powinna posiadać dobry wzrok i słuch.

Pracę w tym zawodzie wyklucza lęk wysokości oraz choroby mogące powodować nagłą utratę świadomości, takie jak padaczka czy cukrzyca.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie pokrewnym elektromechanik lub elektryk, lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, przewidzianej dla zawodu elektromechanik i/lub EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, przewidzianej dla zawodu elektryk.

Alternatywną ścieżką kształcenia dla elektromontera napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć jest nauka zawodu w rzemiośle w zawodzie pokrewnym elektryk.

W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim technicznym lub wyższym po kierunkach związanych z przemysłem elektrotechnicznym i energetyką, w charakterze nadzoru.

Pracę w zawodzie elektromontera napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć może wykonywać również osoba, która uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć niezbędne jest posiadanie:

 • świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 16 bez ograniczeń napięcia (świadectwo kwalifikacyjne obejmujące urządzenia, instalacje i sieci wysokiego napięcia bez ograniczeń napięć, uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji ,,E” i/lub dozoru ,,D” urządzeń grupy Gr-1 na podstawie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki),
 • ważnego zaświadczenia lekarskiego z zezwoleniem na pracę na wysokości.

Ze względu na pracę w terenie, dodatkowym atutem są uprawnienia do prowadzenia pojazdów i/lub uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu budowlanego, posiadanie certyfikatu na obsługę wózków jezdniowych, a także kursy i dodatkowe kwalifikacje przygotowujące do wykonywania prac w określonej technologii.

Ponadto pracodawcy chętnie zatrudniają osoby legitymujące się:

 • świadectwem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodzie pokrewnym elektryk, uzyskanymi w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po spełnianiu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • certyfikatem potwierdzającym kwalifikację „Elektryk – dyplom mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 • dyplomem potwierdzającym kwalifikację EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym elektromechanik, lub kwalifikację EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym elektryk, uzyskanym po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Cenione jest również posiadanie:

 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego),
 • udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie elektrotechniki, potwierdzającego umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i narzędzi, wykorzystywanych w tym obszarze.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć może:

 • w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy awansować na wyższe stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa: od pracownika pełniącego funkcje pomocnicze, przez samodzielnego elektromontera, po brygadzistę (w ostatnim przypadku minimalnym kryterium jest zwykle wykształcenie średnie zawodowe lub tytuł mistrza w zawodzie),
 • po uzupełnieniu wykształcenia i uzyskaniu uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie dozoru może pracować na stanowisku mistrza lub kierownika robót,
 • po uzyskaniu wykształcenia wyższego może awansować na stanowiska kierownicze jednostek zajmujących się budową i/lub eksploatacją sieci elektroenergetycznych.

Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie elektryk istnieje możliwość rozwoju zawodowego w ramach kształcenia w szkole branżowej II stopnia, w zawodzie pokrewnym technik elektryk, z wyodrębnioną kwalifikacją: EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Osoby dorosłe mają możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych dla tego zawodu:

 • przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną potwierdzającego kwalifikację EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) elektryk, także w trybie eksternistycznym,
 • przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną potwierdzającego kwalifikację EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) elektromechanik, także w trybie eksternistycznym,
 • przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną potwierdzającego kwalifikację EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) technik energetyk, także w trybie eksternistycznym,
 • przystępując do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego przed Izbą Rzemieślniczą w zawodzie pokrewnym elektryk; do tych egzaminów mogą przystępować zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kompetencje nabyły poprzez doświadczenie w pracy.

Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego i zdaniu egzaminu możliwe jest uzyskanie elektrycznych uprawnień budowlanych w wykonawstwie lub do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Elektryk – dyplom mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik elektrykS

311303

Technik energetykS

311307

ElektrykS

741103

ElektromechanikS

741201

Elektromonter linii kablowych

741301

Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć

741302

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

741304

Elektromonter sieci trakcyjnej

741305

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę