INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ekspedytor

Kod: 432303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie ekspedytor wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przyjmowanie zleceń na przygotowanie wysyłki.
 • Z2 Dobieranie rodzaju i środka transportu odpowiedniego do rodzaju przesyłki.
 • Z3 Przyjmowanie i wydawanie przesyłek towarowych.
 • Z4 Sprawdzanie rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym.
 • Z5 Kompletowanie towaru do przesyłki, przygotowywanie opakowania i oznakowania oraz dokumentów ekspedycyjnych.
 • Z6 Sprawdzanie zgodności dokumentów przewozowych z przesyłanym towarem.
 • Z7 Spisywanie protokołów braków lub reklamacji uszkodzonych przesyłek.
 • Z8 Ewidencjonowanie obrotu towarowego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i wysyłanie towarów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przyjmowanie zleceń na przygotowanie wysyłki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy obsługi komputerowych programów biurowych;
 • Procedury dotyczące przebiegu procesu przygotowania wysyłki;
 • Zasady komunikowania się z klientami, dyspozytorem i magazynierami.
 • Stosować programy komputerowe właściwe w danej jednostce operacyjnej;
 • Odbierać i interpretować komunikaty od klientów, dyspozytora i magazyniera;
 • Odczytywać dyspozycje dotyczące zakresu zlecenia.

Z2

Dobieranie rodzaju i środka transportu odpowiedniego do rodzaju przesyłki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje środków transportu oraz ich przeznaczenie;
 • Zasady transportu towarów niebezpiecznych;
 • Prawo przewozowe, Incoterms 5.
 • Dobierać środek transportu do rodzaju, ilości, stanu fizycznego i wielkości przewożonego towaru;
 • Stosować przepisy transportu towarów niebezpiecznych;
 • Stosować przepisy prawa przewozowego.

Z3

Przyjmowanie i wydawanie przesyłek towarowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, w tym dostępność towarów w magazynie,
 • Potencjał techniczny magazynu w zakresie możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynu;
 • Zasady działania i obsługi środków transportu wewnętrznego.
 • Przeliczać i analizować dostępność towarów;
 • Określać czasochłonność realizacji zamówienia z uwzględnieniem możliwości operacyjnych magazynu;
 • Obsługiwać środki transportu wewnętrznego, np. wózki widłowe.

Z4

Sprawdzanie rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby określenia rodzaju, wielkości oraz ciężaru wysyłanych i zamawianych towarów;
 • Zasady tworzenia listów przewozowych;
 • Zasady operacyjne panujące w przedsiębiorstwie przy wysyłce towaru.
 • Odczytywać informacje z dokumentów magazynowych;
 • Określać parametry przesyłki (rodzaj, rozmiar, waga);
 • Weryfikować poprawność procesu przygotowania towaru do wysyłki.

Z5

Kompletowanie towaru do przesyłki, przygotowywanie opakowania i oznakowania oraz dokumentów ekspedycyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady rozmieszczenia asortymentu w magazynie;
 • Zasady przygotowania opakowania;
 • Zasady oznakowania towaru.
 • Kompletować przesyłkę;
 • Przygotowywać towar do wysyłki;
 • Znakować przesyłkę.

Kompetencja zawodowa Kz2: Sporządzanie i kontrolowanie dokumentacji ekspedycyjnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Sprawdzanie zgodności dokumentów przewozowych z przesyłanym towarem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia dokumentów przewozowych;
 • Metody oceny parametrów towaru;
 • Towary występujące w magazynie oraz ich nazewnictwo i oznaczanie.
 • Odczytywać zapisy dokumentacji przewozowej;
 • Oceniać parametry towaru;
 • Weryfikować poprawność danych występujących na dokumencie magazynowym z towarami przygotowanymi do wysyłki.

Z7

Spisywanie protokołów braków lub reklamacji uszkodzonych przesyłek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady reklamacji oraz różnic towarowych;
 • Zasady współpracy z innymi działami w przedsiębiorstwie;
 • Zasady organizacji pracy i zasady obiegu dokumentacji przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywać dokumentację reklamacyjną oraz protokół braków;
 • Współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa, np. handlowym, magazynem, księgowością;
 • Stosować zasady organizacji pracy i obiegu dokumentacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

Z8

Ewidencjonowanie obrotu towarowego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury ewidencjonowania obrotu towarowego w przedsiębiorstwie;
 • Przepisy prawa dotyczące ewidencjonowania przesyłek niebezpiecznych;
 • Podstawy obsługi pakietu komputerowych programów biurowych;
 • Oprogramowanie firmowe np. typu ERP.
 • Pozyskiwać dane niezbędne do przeprowadzenia procesu ewidencjonowania obrotu towarowego;
 • Stosować programy biurowe do tworzenia i ewidencji dokumentów ekspedycyjnych;
 • Obsługiwać wewnętrzne oprogramowanie firmowe,;
 • Korzystać z oprogramowania typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) dotyczących planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Pracownik w zawodzie ekspedytor powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie realizacji zleceń transportowych i sporządzania oraz kontrolowania dokumentacji.
 • Wykonywania pracy samodzielne bądź w ramach większego zespołu.
 • Oceniania swojego działania w ramach zespołu.
 • Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za utrzymanie powierzonego towaru podczas kompletowania, pakowania, przygotowania przesyłki do transportu, załadunku.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży transportowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu ekspedytor.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ekspedytor

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ekspedytor nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę