INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ekspedytor

Kod: 432303

2. Opis zawodu

Ekspedytor planuje, organizuje, nadzoruje wysyłkę towarów oraz przygotowuje, wysyła i rozlicza dokumentację ekspedycyjną 1.

Opis pracy

Ekspedytor jest zawodem o charakterze usługowym. W odróżnieniu od spedytora, praca ekspedytora wykracza poza samą obsługę programów komputerowych.

Praca ekspedytora jest obciążona dużą odpowiedzialnością, ekspedytor obsługuje bowiem ważne elementy procesu logistycznego, w tym: przygotowanie przesyłki, jej opakowanie, kompletowanie oraz oznaczenie. Ekspedytor wydaje także zlecenie wykonania wysyłki towarów.

Sposoby wykonywania pracy

Ekspedytor wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • obsłudze procesu wysyłki ładunku, w tym przyjmowaniu, wydawaniu towarów, nadzorowaniu ważenia, mierzenia, pakowania i załadunku przesyłek, a także prawidłowym wypełnieniu listów przewozowych 6,
 • formowaniu 4 odpowiednich partii przesyłek, dobieraniu do nich odpowiedniego rodzaju i środka transportu, przygotowaniu opakowania, oznakowaniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów, w tym listów przewozowych i faktur oraz zleceń wykonania wysyłki,
 • weryfikowaniu zasadności ewentualnych reklamacji związanych z wysyłanymi towarami (sporządza protokół reklamacji) oraz prowadzeniu ewidencji obrotu towarowego 2 i dokumentów ekspedycyjnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy ekspedytora są pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz miejsca składowania towarów na powietrzu.

Praca ekspedytora wymaga bezpośredniego kontaktu z kierowcami, klientami, jak i osobami z innych komórek logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Ekspedytor, wykonując powierzone zadania zawodowe, wykorzystuje m.in.:

 • telefon,
 • komputer z dostępem do internetu oraz specjalistycznym oprogramowaniem,
 • faks,
 • kserokopiarki,
 • skaner,
 • wewnętrzną sieć informacyjną,
 • urządzenia ładunkowe, takie jak wózki widłowe,
 • środki transportu wewnętrznego,
 • urządzenie ładujące oraz przenoszące,
 • urządzenia zabezpieczające przesyłkę w transporcie, jak np. foliarki 3.

Organizacja pracy

Praca ekspedytora może przebiegać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w zależności od charakteru przedsiębiorstwa. Wykonuje swoje obowiązki służbowe również w niedziele i święta. Osoba pracująca w tym zawodzie samodzielnie zarządza czasem pracy. Godziny pracy nie są stałe i zależą od ilości powierzonych zadań, często zachodzi konieczność wykonywania zadań poza standardowymi godzinami pracy.

Ekspedytor realizuje zadania samodzielnie, jednak ze względu na stałe kontakty z ludźmi (dyspozytorami, magazynierami, klientami i innymi współpracownikami) wykonywana przez niego praca ma charakter zespołowy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W trakcie wykonywania pracy ekspedytor może być narażony na:

 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
 • choroby wzroku,
 • choroby słuchu,
 • choroby wywołane przez stres,
 • choroby układu oddechowego,
 • choroby/kontuzje związane z obsługą urządzeń ładunkowych (np. wózka widłowego).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód ekspedytor ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność koncentracji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • dobra pamięć,
 • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

w kategorii cech osobowościowych

 • predyspozycje do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dokładność,
 • asertywność,
 • odporność emocjonalna,
 • komunikatywność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie ekspedytor wymagana jest wysoka sprawność i kondycja fizyczna. Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności:

 • niesprawność ruchowa,
 • zdiagnozowana dyskopatia,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • niesprawność narządów wzroku oraz słuchu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie ekspedytor preferowane są osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie ogólne lub średnie techniczne o profilu transportowym lub logistycznym, np. w zawodach szkolnych (pokrewnych): technik logistyk, technik spedytor lub technik transportu drogowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie ekspedytor ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym pokrewnym: technik logistyk, technik spedytor lub technik transportu drogowego, uzyskany po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uzyskane po zdaniu egzaminów organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, w zakresie kwalifikacji:
  • AU.22 Obsługa magazynów (technik logistyk),
  • AU.32 Organizacja transportu (technik logistyk),
  • AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (technik spedytor),
  • AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego (technik transportu drogowego),
  • AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (technik transportu drogowego),
 • prawo jazdy kat. B,
 • udokumentowana znajomość języka obcego (zwłaszcza osoba pracująca w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym).

Dodatkowym atutem jest posiadanie zawodowego prawa jazdy kategorii C lub D.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Kandydat do pracy w zawodzie zazwyczaj ekspedytor zazwyczaj zaczyna pracę jako asystent ekspedytora, a następnie może awansować na stanowisko ekspedytora.

Ekspedytor może podwyższać kompetencje:

 • podejmując kształcenie w zawodach pokrewnych: technik logistyk, technik spedytor lub technik transportu drogowego,
 • podejmując kształcenie (warunkiem jest posiadanie świadectwa maturalnego) w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach związanych z logistyką lub transportem,
 • uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców.

Po uzyskaniu wykształcenia wyższego może awansować na specjalistę w zakresie logistyki, a następnie na stanowiska kierownicze.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie ekspedytor nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ekspedytor można potwierdzić w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach pokrewnych (szkolnych): technik logistyk, technik spedytor lub technik transportu drogowego.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ekspedytor potwierdzają również organizacje branżowe i ośrodki szkoleniowe, np. w zakresie przepisów prawa w przewozie ładunków, warunków pracy kierowców oraz użytkowania środków transportu.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie ekspedytor może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw logistyki

242108

Technik transportu drogowegoS

311927

Technik logistykS

333107

Technik spedytorS

333108

Dyspozytor radiotaxi

432301

Dyspozytor transportu samochodowego

432302

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę