INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

Kod: 313101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Monitorowanie stanu urządzeń elektroenergetycznych.
 • Z2 Wykonywanie pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy.
 • Z3 Wykonywanie przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia.
 • Z4 Przekazywanie urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach.
 • Z5 Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Z6 Ustalanie przyczyn awarii, lokalizowanie i usuwanie usterek.
 • Z7 Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Monitorowanie stanu urządzeń elektroenergetycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • Zasady obsługiwania urządzeń sterowni;
 • Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • Metody diagnozowania nieprawidłowości w działaniu urządzeń energetycznych;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji ruchowej urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnej;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed upadkiem z wysokości, ochrony środowiska oraz ergonomii.
 • Wykonywać czynności zawodowe zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • Obsługiwać urządzenia sterowni;
 • Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
 • Odczytywać i interpretować wyniki pomiarów przyrządów pomiarowych w celu diagnozowania nieprawidłowości w działaniu urządzeń energetycznych;
 • Prowadzić dokumentację ruchową urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnej;
 • Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej.

Z2

Wykonywanie pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • Zasady posługiwanie się urządzaniami kontrolno-pomiarowymi;
 • Parametry pracy urządzeń elektroenergetycznych;
 • Oznaczenia i symbole stosowane na schematach urządzeń elektrycznych;
 • Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej.
 • Czytać schematy elektryczne;
 • Rozróżniać oznaczenia i symbole stosowane na schematach urządzeń elektrycznych;
 • Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
 • Odczytywać na urządzeniach kontrolno-pomiarowym wskazania mierzonych wielkości fizycznych;
 • Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;

Z3

Wykonywanie przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • Zasady wykonywania przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia;
 • Zasady wykonywania prac w przypadku obwodów będących pod napięciem;
 • Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.
 • Stosować przepisy dotyczące organizacji pracy przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych;
 • Wykonywać przełączenia ruchowe w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia;
 • Stosować instrukcje eksploatacji urządzeń;
 • Prowadzić dokumentację ruchową eksploatowanych urządzeń;
 • Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.

Z4

Przekazywanie urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Organizację pracy elektrociepłowni;
 • Dokumentację związaną z organizacją pracy;
 • Zasady dopuszczenia do wykonywania prac w przypadku obwodów pod napięciem;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania czynności konserwacyjno-remontowych, przeglądów i pomiarów.
 • Stosować przepisy dotyczące organizacji pracy przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych;
 • Prowadzić dokumentację związaną z organizacją pracy;
 • Stosować instrukcje eksploatacji urządzeń;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania czynności konserwacyjno-remontowych, przeglądów i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektroenergetycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagrożenia spowodowane pracą z przewodami elektrycznymi pod napięciem;
 • Zasady dopuszczania oraz wykonywania prac w przypadku obwodów pod napięciem;
 • Budowę generatora, transformatora, silnika, rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia;
 • Parametry pracy urządzeń elektroenergetycznych;
 • Instrukcje remontowe urządzeń elektroenergetycznych;
 • Oznaczenia i symbole stosowane na schematach urządzeń elektrycznych;
 • Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.
 • Przewidywać zagrożenia wynikające z pracy z przewodami elektrycznymi pod napięciem;
 • Wykonywać przeglądy, konserwacje i drobne naprawy urządzeń elektroenergetycznych;
 • Czytać schematy elektryczne;
 • Dobierać narzędzia do zakresu prac;
 • Przestrzegać instrukcji remontowych urządzeń elektroenergetycznych;
 • Rozróżniać oznaczenia i symbole stosowane na schematach urządzeń elektrycznych;
 • Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
 • Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.

Z6

Ustalanie przyczyn awarii, lokalizowanie i usuwanie usterek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody diagnozowania nieprawidłowości w działaniu urządzeń energetycznych;
 • Zasady wykonywania prac w przypadku obwodów będących pod napięciem;
 • Oznaczenia i symbole stosowane na schematach urządzeń elektrycznych;
 • Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Zasady i metody uwalniania spod napięcia i ratowania porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.
 • Diagnozować przyczyny awarii i usterek urządzeń elektroenergetycznych;
 • Lokalizować miejsca awarii i uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych;
 • Usuwać awarie i uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych;
 • Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami ochrony osobistej;
 • Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych prądem elektrycznym podczas budowania i przebudowywania napowietrznych linii niskich i średnich napięć.

Z7

Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dopuszczania oraz wykonywania prac w przypadku obwodów pod napięciem;
 • Instrukcje remontowe urządzeń elektroenergetycznych;
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.
 • Przewidywać zagrożenia wynikające z pracy z przewodami elektrycznymi pod napięciem;
 • Stosować zasady dopuszczania oraz wykonywania prac w przypadku obwodów pod napięciem;
 • Przestrzegać instrukcji remontowych urządzeń elektroenergetycznych.

Pracownik w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za obsługę, naprawę i konserwację urządzeń elektroenergetycznych w elektrowni cieplnej.
 • Dostosowywania własnych zachowań do środowiska pracy elektrowni cieplnej.
 • Wykonywania prac zespołowych i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy przy wykonywaniu prac konserwacyjno-remontowych w elektrowni cieplnej.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla energetyki cieplnej.
 • Oceniania wpływu swoich działań, realizowanych w ramach współpracy zespołowej w elektrociepłowni, przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Przestrzegania norm etycznych i zawodowych, w tym zasad uczciwości, rzetelności i bezpieczeństwa.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu elektroenergetyk elektrowni cieplnych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu elektroenergetyk elektrowni cieplnych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę