INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

Kod: 313101

2. Opis zawodu

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 3 kontroluje, obsługuje, naprawia i konserwuje urządzenia elektroenergetyczne w elektrowniach cieplnych. Odpowiada również za prawidłowe działanie urządzeń pomocniczych 14 elektrowni cieplnych.

Opis pracy

Zadaniem elektroenergetyka elektrowni cieplnych jest zapewnienie ciągłości pracy elektrowni cieplnej. Do jego obowiązków należy monitorowanie stanu urządzeń elektrowni, m.in: transformatorów 13, generatorów 4, instalacji oświetlenia i sygnalizacji. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych odpowiada za prawidłowe działanie urządzeń pomocniczych elektrowni (napędów elektrycznych pomp, wentylatorów, młynów, baterii akumulatorowych, układów sprężonego powietrza, modułów zasilania rezerwowego itp.).

Ponadto elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje prace konserwacyjno-remontowe urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych (oporności izolacji 8, poboru prądu i mocy) i nieelektrycznych (ciśnienia, temperatury). W przypadku awarii elektroenergetyk elektrowni cieplnych lokalizuje, określa przyczyny i usuwa jej skutki.

Wykonuje również proste prace ogólnobudowlane związane z realizacją zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych oraz montuje nowe instalacje na podstawie dokumentacji technicznej. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych prowadzi także nadzór nad pracą innych pracowników. W procedurach ruchowych 10 zakładu przekazuje urządzenia i instalacje na poszczególnych zmianach oraz prowadzi książki raportów 6.

Sposoby wykonywania pracy

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje pracę polegającą na:

 • bieżącym monitorowaniu stanu urządzeń elektroenergetycznych,
 • prowadzeniu prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu oraz w trakcie postoju,
 • prowadzeniu pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy, a także wielkości nieelektrycznych: temperatury, ciśnienia,
 • ustalaniu przyczyn awarii, lokalizowaniu i usuwaniu usterek,
 • wykonywaniu prostych prac ogólnobudowlanych związanych z realizacją zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych oraz montowaniu nowych instalacji na podstawie dokumentacji technicznej,
 • przekazywaniu urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach,
 • prowadzeniu książki raportów,
 • wykonywaniu przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia 12,
 • przygotowywaniu miejsc pracy i dopuszczaniu do pracy brygad remontowych (na polecenia ustne, pisemne),
 • organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej 7, przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy elektroenergetyka elektrowni cieplnych jest elektrownia cieplna i obiekty towarzyszące, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Praca odbywa się w uciążliwych warunkach: w hałasie, zmiennych warunkach temperatury i wilgotności oraz w polu elektromagnetycznym 9. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych ma kontakt z urządzeniami będącymi w ruchu i pod napięciem elektrycznym, może pracować na wysokości.

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych może wykonywać zadania również zdalnie, z pomieszczenia sterowni.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych nadzoruje pracę generatorów, silników, kotłów i innych urządzeń elektrowni cieplnych, wykorzystując do pracy wiele przyrządów kontrolno-pomiarowych 11, takich jak: watomierze 15, woltomierze 16, amperomierze 1, kamery termowizyjne 5 i analizatory sieci 2.

Nadzorowanie parametrów pracy urządzeń elektrowni cieplnej odbywa się z reguły zdalnie, z pomieszczenia sterowni.

Organizacja pracy

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje pracę w systemie zmianowym, zespołowo, z użyciem narzędzi oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia przy wykonywaniu zadań zawodowych pracownik wykonuje polecenia przełożonych i służb nadzoru oraz przestrzega zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwpożarowej.

Urządzenia elektrowni cieplnej pracują w trybie ciągłym, co oznacza konieczność pracy zakładu w trybie trzyzmianowym. W wyniku tego praca elektroenergetyka elektrowni cieplnych może odbywać się w nocy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Praca elektroenergetyka elektrowni cieplnych odbywa się w uciążliwych warunkach, takich jak np.:

 • hałas,
 • zmienne warunki temperatury i wilgotności,
 • pole elektromagnetyczne.

Pracownik ma również kontakt z urządzeniami będącymi w ruchu i pod napięciem elektrycznym, pracuje często na wysokości, co może powodować zagrożenia dla zdrowia. Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie, przygotowanie i organizowanie pracy zgodnie z instrukcjami, zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód elektroenergetyk elektrowni cieplnych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie baw,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zmysł równowagi,
 • brak lęku przed wysokością,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnia techniczne,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • gotowość podporządkowania się,
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • wysoki stopień odpowiedzialności.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba pracująca w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych powinna odznaczać się ogólnie dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań do podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz do pracy na wysokości i w hałasie, powinna mieć dobry wzrok i słuch.

Niepełnosprawność ruchowa jest czynnikiem wykluczającym możliwość pracy w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są choroby serca, układu krążenia, niepoddające się korekcji szkłami optycznymi wady wzroku (w tym daltonizm, polegający na zaburzeniu widzenia i rozróżniania barw) oraz choroby neurologiczne oraz choroby, które powodują nagłą utratę świadomości (np. epilepsja, cukrzyca). O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych preferowane jest co najmniej wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub energetyka (np. w zawodzie szkolnym technik energetyk).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby, które posiadają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik energetyk – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dyplomu.

Niezależnie od powyższego, do podjęcia pracy w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji lub dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji ,,E” i/lub dozoru ,,D” urządzeń grupy Gr-1), na podstawie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Po zdobyciu doświadczenia w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych i podniesieniu swoich kompetencji i/lub kwalifikacji pracownik może objąć stanowisko brygadzisty, mistrza lub kierownika zmiany.

Awansowanie na wyższe stanowiska wymaga uzupełnienia wykształcenia w szkole wyższej na kierunku energetyka, które daje możliwość awansu na przykład na stanowisko dyżurnego inżyniera ruchu.

Osoba posiadająca doświadczenie w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych może również pracować na równorzędnych stanowiskach pracy jako operator urządzeń energetycznych w zawodach: elektroenergetyk elektrowni wodnych, elektroenergetyk nastawni, elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń.

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Możliwe jest natomiast potwierdzenie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu elektroenergetyk elektrowni cieplnych w pokrewnym zawodzie szkolnym technik energetyk w ramach kwalifikacji:

 • EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
 • EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Kompetencje potwierdzają Okręgowe Komisji Egzaminacyjnej po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również prowadzonego w trybie eksternistycznym).

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne pracownicy zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne, powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214401

Inżynier elektroenergetyk

215101

Technik energetykS

311307

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

313102

Elektroenergetyk nastawni

313103

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

313108

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę