Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda) L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota...

Spotkanie informacyjne pn. „Mamo, Tato - wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych”.

Informacja o spotkaniu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Mamo, Tato – wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach...

Spotkanie informacyjne pn. „Podnieś swoje kwalifikacje - Fundusze Europejskie na szkolenia”

Informacja o spotkaniu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia". ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.1.1   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

 Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 – Poddziałanie IX.2.1   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (obowiązują od 21 czerwca 2019 r.)

Informujemy, iż 21 czerwca 2019 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 . Wytyczne mają...

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe innowacji społecznych odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003) - termin składania wniosków: 10 września 2019 r.

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (19 czerwca 2019 r.)

19 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 875/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Rozwój przedsiębiorstw i jego wpływ na kształtowanie wynagrodzeń pracowników. Analiza jakościowa w wybranych branżach regionu łódzkiego

Problematyka badania koncentruje się na  wyłonieniu rodzajów działalności gospodarczej, które mają potencjał rozwoju w województwie łódzkim  i spełniają lub mogłyby spełniać w przyszłości oczekiwania płacowe pracujących...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.   ...

Spotkanie informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - konkurs w ramach Działania X.1 RPO WŁ - 28 czerwca 2019 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1...

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 17.06.2019 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. (stan na 17 czerwca 2019 r.)   Numer konkursu Numer umowy Nazwa...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów podpisanych. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę