Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 - 21 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące III rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej -  wyłącznie osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)...

Roczny Plan Działania na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego (IX RPO WŁ) - 5 sierpnia 2019 r.

Roczne Plany Działania na rok 2019, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanych z EFS w powiązaniu z konkursami przewidzianymi na ten rok w celu przedstawienia ich Komitetowi Monitorującemu. Plany Działań nie uwzględniają...

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych. Konsultacje skierowane są do instytucji zarządzających środkami EFS i YEI, instytucji pośredniczących, beneficjentów, partnerów oraz uczestników projektów.   Otwarte konsultacje publiczne potrwają do 16 sierpnia i...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązujące od 31 lipca 2019 r.)

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020". Wytyczne są skierowane do...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (30 lipca 2019 r.)

30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość ...

Korekta listy projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda) - korekta L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Wynik oceny 1. 1. ...

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 24.07.2019 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. (stan na 24 lipca 2019 r.)   Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania - korekta w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)

Wyjaśnienie do Listy projektów wybranych do dofinansowania – korekta , konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)   *W przypadku wniosku o nr RPLD.08.02.01-10-0083/19 (poz. 1 na Liście ) skorygowano oczywistą omyłkę poprzez zamianę prawidłowej kwoty dofinansowania z całkowitą wartością projektu.   L.p. ...

Informacja o wynikach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19 żaden ze złożonych wniosków nie spełnił kryteriów pozwalających na przyznanie dofinansowania.   Załączniki ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 935 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę