Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"   z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. Pozycja na liście...

Konkurs na rozwój ekonomii społecznej - Poddziałanie IX.3.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17  w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej" Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej".   Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy...

Zmiana definicji i listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (25 lipca 2017)

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 983/17, w której zmiany dotyczą: Osi Priorytetowej I  poprzez dodanie wskaźnika:  Liczba  przedsiębiorstw  korzystających  ze  wspartej  infrastruktury B+R - wspartej w ramach projektu w miejsce wskaźnika Liczba...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 sierpnia 2017)

W dn. 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1044/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.1 (OPS i PCPR)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   L.p. Pozycja na...

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dnia 30 czerwca 2017 r. , Uchwałą Nr 10/2017, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(Strategii ZIT). Dokument został przekazany Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą...

Szkolenie "Udzielanie zamówień w projektach Osi VIII i IX RPO WŁ" (21 sierpnia 2017)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  przygotowania i przeprowadzenia zamówień w trakcie realizacji projektu. Zakres tematyczny: udzielanie zamówień o wartości od 20 do 50 tys. zł netto (rozeznanie rynku); zasada konkurencyjności (m.in. sposób szacowania wartości zamówienia, zakres zapytania...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2  Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa...

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa....

Informacja dotycząca konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w ramach konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17 , ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne". Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 402 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę