Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (13 sierpnia 2018 r.)

Dnia 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1088/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W SZOOP RPO WŁ 2014-2020 zaktualizowano Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą...

Szkolenie „Wniosek SL2014” - 5 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu przygotowywania wniosku o płatność w SL2014. W wyniku szkolenia uczestnicy powinni nabyć wiedzę z zakresu rozliczania projektu oraz zasad sprawozdawczości. Zakres tematyczny: komu beneficjent może nadać uprawnienia do Systemu SL2014...

Szkolenie "Pomoc publiczna" - 3 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu pomocy publicznej. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach perspektywy finansowania na lata 2014-2020, przedstawienie zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej przy realizacji...

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 31 sierpnia 2018 r.

Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu procesu prawidłowej dokumentacji oraz...

Rozporządzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

Dnia 1 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1465, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Rozporządzenie obowiązywać będzie począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. ...

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Status ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

 Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1   Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów 1 1 RPLD.09.02.01-10-A002/18   ...

Roczny Plan Działania na 2018 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego (Osie VIII i IX RPO WŁ)

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy partnerstwa w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) interwencja planowana do realizacji w danym roku jest prezentowana w Rocznych Planach Działania. Roczne Plany Działania(RPD) zawierają karty zaplanowanych do...

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia pełnego wykorzystania kwoty dofinansowania dokonano zmiany Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 7 sierpnia 2018 r.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 624 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę