Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" ogłoszonego 29 listopada 2017 r. Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia konkursu. Dane...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej"   Lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów ...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na realizację Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020 - 15 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 na rozwój rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci (z Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ) na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu. Dane...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych (usługi zdrowotne) - 14 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne z Poddziałania IX.2.2 RPO WŁ) na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu. Dane dotyczące...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 (20 grudnia 2017 r.)

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia  2017 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Spotkanie informacyjne poświęcone aktualnym konkursom w ramach programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.  „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 –Poddziałanie – 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program szczepień przeciwko WZW typu B...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (29 listopada 2017)

W dn. 29 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1620/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczno-zawodowa)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17   w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 470 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę