Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dla konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 ZIT (20 czerwca 2017)

 Przejdź na górę