Wskaźniki - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wskaźniki

Czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego obowiązkowe dla Działania można we wniosku o dofinansowanie zapisać procentem a nie liczbowo?

W Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dla każdego wskaźnika rezultatu bezpośredniego wybranego z listy wyboru pole: jednostka pomiaru jest automatycznie wypełnienie przez aplikację. Użytkownik może samodzielnie definiować jednostki pomiaru jedynie dla wskaźników rezultatu lub produktu specyficznych dla projektu, których nazwy są wpisywane przez użytkownika, a nie wybierane z listy wyboru.

Czy do wskaźnika rezultatu bezpośredniego "liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" zalicza się osoby, które wcześniej zakończyły udział w projekcie np. przerwały udział w szkolenie na rzecz podjęcia zatrudnienia?

W przypadku wskaźnika pn. "liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" można zaliczyć osobę, która zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką (zgodnie z planem), zatem osoby, które przerwały udział w projekcie, nie będą wliczane do przedmiotowego wskaźnika, natomiast mogą być wliczone do innych wskaźników rezultatu bezpośredniego, jeżeli np. podjęły pracę, podjęły szkolenie lub kształcenie bądź uzyskały kwalifikacje (wskaźnik: "liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu"). 

Skuteczność podjętych przez beneficjenta środków zaradczych, zależy od wielu czynników - etapu realizacji projektu, w którym uczestnik przerywa udział projekcie, wartości wygenerowanych oszczędności w projekcie, liczby osób na liście rezerwowej, chęci i gotowości tych osób do przystąpienia do projektu, możliwości przedłużenia realizacji projektu itp. Wskazane przez WUP w Łodzi rozwiązanie stanowiło jedynie przykład i nie musi być obligatoryjnie stosowane (powodzenie tego rozwiązania zależy od tego, ile osób z listy rezerwowych zostanie włączonych do projektu i ile z nich zakończy udział w projekcie zgodnie z planem/harmonogramem). Trzeba jednak mieć na uwadze, że to beneficjent odpowiada za prawidłową realizację projektu, w tym za osiągnięcie określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.

Jak należy interpretować sformułowanie "po opuszczeniu programu" w nazwach wskaźników rezultatu np. "liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu"?

Zgodnie z zapisami pkt. 3.2 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki rezultatu bezpośredniego mierzone są po zakończeniu udziału danej osoby w projekcie; tak należy zatem rozumieć pojęcie „opuszczenia programu".

Interpretacja definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia. Powyższe może zostać osiągnięte poprzez zastosowanie mechanizmów, dzięki którym każde zrealizowane w ramach programu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Należy jednak uprzednio zweryfikować, czy uczestnik szkolenia przyswoił wiedzę i tym samym może uzyskać kwalifikacje czy nabyć kompetencje (np. w formie egzaminu).
 
Podstawowe definicje niezbędne do pomiaru wskaźnika:
 
Kwalifikacje  -  formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
walidacja - wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji.
Kompetencja wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
 
Metoda pomiaru wskaźnika:
 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika. W ramach wskaźnika należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu, niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu. Niezależnie od liczby uzyskanych kwalifikacji uczestnika projektu wykazuje się wyłącznie raz w ramach przedmiotowego wskaźnika. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik.
Podkreślić należy, iż samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby uczestnik mógł zostać wykazany w ramach przedmiotowego wskaźnika, to czego nauczył się, musi zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Powyższe oznacza, iż zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kurs bukieciarstwa, obsługa kasy fiskalnej czy szkolenie „Nowoczesny sprzedawca") i uzyskanie zaświadczenia czy certyfikatu nie może być potraktowane jako uzyskanie kwalifikacji i tym samym taki uczestnik nie może być wykazany w ramach wskaźnika.
Mając na uwadze powyższe, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 . Według ww. Wytycznych fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowane w ramach następujących etapów:
  1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu należy zdefiniować grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
  2. Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
  3. Etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniające);
  4. Etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Osoby, które ukończą szkolenie prowadzące do nabycia jedynie kompetencji nie będą mogły być wykazywane w ramach wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji, ale będą mogły zostać wykazane jako osoby, które  nabyły kompetencje.

Jak należy rozumieć definicję „kwalifikacji” w przypadku wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” (załącznik nr 5 do Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy)? Czy w tym wskaźniku można wykazywać osoby, które zdały wewnętrzny test/egzamin i otrzymały zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez jednostkę szkoleniową, która nie ma kompetencji do nadawania uprawnień zawodowych (gdy do wykonywanego zawodu nie są potrzebne uprawnienia np. bukieciarstwo, kasy fiskalne)?

Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem np. zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Należy przy tym podkreślić, że ocena efektów uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczania/ certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo, zgodnie z definicją, we wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu (w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu PO WER (np. zdanie egzaminu FCE po zakończeniu udziału w kursie języka angielskiego realizowanym w projekcie).

Przykład: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu, uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego uzyskanie danej kwalifikacji w zawodzie, prowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba ta może zostać uwzględniona we wskaźniku dot. kwalifikacji dopiero po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdaniu egzaminu i otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie danych kwalifikacji w zawodzie (zdobytych w ramach projektu PO WER). Podobnie należy postępować w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu). W tym przypadku uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE (finansowanego w ramach projektu lub ze środków własnych uczestnika) i otrzymaniu stosownego certyfikatu - samo uczestnictwo w kursie i zaliczenie wewnętrznego testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.
 Przejdź na górę