Rozliczanie projektu - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


rozliczanie projektu

Czy koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty może być wkładem własnym w projekcie? Jak można taki wydatek rozliczyć?

Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty wniesiony przez organizatora stażu może być uznany za kwalifikowalny jako wkład własny pieniężny, jednak musi być właściwie udokumentowany. Wystarczające jest oświadczenie organizatora stażu o poniesieniu danego wydatku, ale poparte dokumentami źródłowymi potwierdzającymi właściwe wyliczenie wartości wydatku w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 tj.:
  • dokumentacją potwierdzającą fakt odbycia stażu i jego czas / długość (weryfikowaną przy każdym oświadczeniu)
  • dokumentem księgowym potwierdzającym wysokość wydatku rozliczanego przez organizatora stażu w ramach oświadczenia (tj. lista płac i potwierdzenie płatności dla opiekuna stażu w miesiącu przed rozpoczęciem stażu) oraz umową zawartą pomiędzy organizatorem stażu i opiekunem stażysty (dokumenty te są weryfikowane przy pierwszym oświadczeniu dotyczącym danego opiekuna i na ich podstawie kolejne oświadczenia mogłyby być składane bez dokumentów źródłowych).

Czy kredyt zaciągnięty w ramach tej inicjatywy JEREMIE może być wykorzystany na pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym?

W ramach projektów PO WER nie analizuje się pochodzenia wkładu własnego gotówkowego (pieniężnego). Należy zatem upewnić się czy wykorzystanie środków z Inicjatywy Jeremie na pokrycie wkładu własnego w projekcie PO WER jest zgodne z zasadami przyjętymi w ramach przedmiotowej Inicjatywy.

Czy części projektu realizowane przez partnera należy traktować odrębnie czy łącznie w częściami lidera w kontekście zasady konkurencyjności? Czy każdy z partnerów patrzy jaką on ma kwotę do wydatkowania czy też w przypadku tych samych usług/dostaw, partnerzy muszą podejść do kwot łącznie?

Zakaz dzielenia zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej odnosi się do „zamawiającego". Zatem jeżeli w projekcie wskazano różnych zamawiających tożsamej rodzajowo usługi, przypisanych do nich wartości nie należy sumować, bo zakup będzie realizowany przez różne podmioty.

Czy partner projektu powinien proporcjonalnie uczestniczyć w podziale kosztów pośrednich i jak ten podział pomiędzy partnerami powinien wyglądać?

Podział środków na pokrycie kosztów pośrednich powinien wynikać z zapisów umowy partnerskiej.
Jeżeli takiego zapisu nie ma, należy uzupełnić umowę w powyższym zakresie.

Czy wynajmowany przez beneficjenta lokal stanowi wkład własny finansowy czy rzeczowy? Czy lokal wnoszony przez beneficjenta do projektu jako wkład własny podlega konkurencyjności, skoro jest to lokal wynajmowany już od dłuższego czasu i czy powinno się wliczać wartość tego wkładu własnego do pozostałych pozycji związanych z wynajmem lokalu do udzielenia zamówienia?

Wkład rzeczowy (niepieniężny) wiąże się z wniesieniem do projektu składników majątku lub pracy, nie powodujących powstania faktycznego wydatku finansowego w okresie kwalifikowalności. W przypadku, gdy beneficjent jest właścicielem nieruchomości i wnosi do projektu pomieszczenia w formie nieodpłatnego udostępnienia, to jest to wkład własny niepieniężny. Jeśli natomiast dysponuje pomieszczeniem na podstawie umowy najmu, koszt ten stanowi wkład własny pieniężny w projekcie. Wartość wkładu własnego rzeczowego w postaci nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń wyliczonego na podstawie czynszu i innych opłat nie wlicza się do zamówień na usługi z zakresu wynajmu innych sal w ramach projektu. Wartość wkładu własnego finansowego należy uwzględniać przy szacowaniu wartości zamówień.

Czy wydatkowanie wkładu własnego finansowego podlega zapisom Wytycznych w zakresie kwlaifikowalności (np. beneficjent przeznacza 30 tys. zł netto na zakup usług doradztwa psychologicznego w ramach wkładu własnego i dodatkowo z dofinansowania planuje zakup tej samej usługi za kolejne 30 tys. zł - czy w takim przypadku należy patrzeć na kwotę łącznie i stosować zasadę konkurencyjności)?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, a zatem podlegają zapisom przedmiotowych Wytycznych.
W związku z powyższym, wydatki będące wkładem własnym lub częściowo stanowiące wkład własny muszą spełniać warunki kwalifikowalności określone w rozdziale 6.2 Wytycznych, w szczególności muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji. Szacując wartość zamówienia do określenia trybu wyboru wykonawcy danej usługi należy uwzględniać również tę część, która jest finansowana z wkładu własnego – finansowego.

W jaki sposób obsługiwać bazę konkurencyjności w projektach partnerskich?

Dodając ogłoszenie do Bazy konkurencyjności należy zarejestrować tzw. Konto Beneficjenta przypisane do konkretnego projektu. W przypadku projektów partnerskich, podczas rejestracji podawane są także dane Partnera. Baza umożliwia także zarejestrowanie kilku użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia do publikowania ogłoszeń w ramach już zarejestrowanego projektu i beneficjenta. Zatem, ogłoszenia do Bazy mogą być dodawane zarówno przez przedstawiciela Beneficjenta jak i Partnera – w zależności od tego, kto jest faktycznym zamawiającym daną usługę.
Tożsama rodzajowo usługa może być zamawiana osobno przez Partnera i Beneficjenta. W tym przypadku, ponieważ są różni zamawiający, wartości usług nie należy sumować, bo zakup będzie realizowany przez różne podmioty (zakaz dzielenia zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej – o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 odnosi się do „zamawiającego").
 W przypadku tego samego zamawiającego, ważne jest aby pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących szacowania wartości zamówienia i zakazie jego podziału skutkującego zaniżeniem jego wartości szacunkowej. Przy udzielaniu zamówienia w częściach (z określonych względów np. organizacyjnych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

Czy zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym jako Beneficjenci powinniśmy stosować unijne źródło prawa, zatem stosować Międzynarodową Standardową Klasyfikację Edukacji (ISCED) z roku 2011?

Przy monitorowaniu postępu rzeczowego realizacji projektów beneficjenta obowiązują Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Załącznikiem do przedmiotowych Wytycznych jest Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, gdzie określone są również definicje operacyjne (kontekst prawny) poszczególnych wskaźników oraz źródło ich definicji.
W przypadku wskaźników odnoszących się do wykształcenia, definicje oparte są na podstawie poziomów ISCED 2011 (UNESCO) i do tej klasyfikacji powinni odnosić się beneficjenci.
 Przejdź na górę